Biuro prasowe

Nagrody

  • Certyfikat Jakość Roku 2017 za Kredyt Konsolidacyjny Jedna Rata
  • Certyfikat Jakość Roku SREBRO
  • nagroda dla NAJLEPSZEGO
    ANALITYKA MAKROEKONOMICZNEGO 2009
  • w kategorii najlepszy polski
    Bank LAUR KLIENTA 2010
  • certyfikat programu SPRZEDAJEMY ETYCZNIE 2011 Firma godna zaufania Klientów

Wyniki banku

 

AKTYWA wartość (w tys. zł) PASYWA wartość (w tys. zł)
Środki pieniężne 166 203 Kapitały własne 37 438
Kredyty i pożyczki 1 433 531 Zobowiązania wobec sektora finan. 0
Papiery wartościowe 594 416 Zobowiązania wobec sektora niefin. i budżet. 2 380 294
Aktywa trwałe 167 771 Pozostałe pasywa 44 695
Pozostałe aktywa 54 071 Strata netto -46 435
Razem aktywa 2 415 992 Razem pasywa 2 415 992

Dane na 31-12-2018 r.
Drugie wezwanie akcjonariuszy Zaproszenie ofertowe Sprawozdanie Finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego 2019r. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego 2019r. Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019

Akcjonariat PLUS BANK SA

Większościowym akcjonariuszem i udziałowcem PLUS BANK S.A., dotyczy kapitału zakładowego i głosów WZA, w sposób bezpośredni i pośredni, jest Pan Zygmunt Solorz.

Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu Banku spełniają wymogi określone w przepisach art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe.

Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych w PLUS BANK SA

Niniejsze oświadczenie jest sporządzone zgodnie ze Standardem Informacji Niefinansowych (SIN), obejmuje informacje niefinansowe dotyczące PLUS BANK S.A. za okres od 1.1.2019. do 31.12.2019. i stanowi integralną część sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej PLUS BANK S.A. 

Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych w PLUS BANK SA

HistoriaPLUS BANK S.A. to jeden z pierwszych, prywatnych banków prowadzących działalność od 1991 roku, który wykorzystuje kompetencje ponad dwudziestoletniego doświadczenia w sektorze bankowym i najnowsze rozwiązania technologiczne oferowane we współpracy ze strategicznymi partnerami Banku, tj. Polkomtel Sp. z o.o. i Cyfrowym Polsatem, zapewniając bezpieczną i korzystną ofertę usług finansowych dla swoich klientów.

PLUS BANK S.A. jest Bankiem sieciowym oferującym pełne spektrum usług bankowych dla Klientów indywidualnych i instytucjonalnych, z ofertą bankowości tradycyjnej, a dla Klientów ceniących sobie mobilny aspekt bankowości osobistej, również bankowości mobilnej. Z usług Banku można korzystać w ponad 80 Oddziałach PLUS BANK S.A. oraz w ponad 1200 Punktach Sprzedaży Cyfrowego Polsatu i Plusa. Nadrzędnym obowiązkiem PLUS BANK S.A. jako instytucji zaufania publicznego jest dbałość o bezpieczeństwo usług bankowych oferowanych Klientom, którego depozyty są objęte m.in. zakresem gwarancji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

PLUS BANK S.A. jest Bankiem polskim, z polską strukturą właścicielską, powstałym na kapitale polskim. Bank aktywnie uczestniczy w działaniach o charakterze społecznym, współpracując z Fundacją Polsat od 1996 roku, wspierając jej statutową działalność, a tym samym szczytne cele charytatywne.

 

X