Informacja o podmiocie prowadzącym rejestr akcjonariuszy PLUS BANK S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PLUS BANK S.A. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Stanów Zjednoczonych 61A, 04-028 Warszawa, wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000096937, NIP 7810014345, REGON 630520298, o kapitale zakładowym w wysokości 381.915.000 zł w całości opłaconym, Uchwałą nr 24 z dnia 16 lipca 2020 r. dokonało wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy, którym został:

Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Mogilskiej 65, 31-545 Kraków, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000033118, NIP 6761044221, REGON 001270919, o kapitale zakładowym w wysokości 13.500.000 zł w całości opłaconym.

Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia posiadanych dokumentów akcji PLUS BANK S.A.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798) (dalej jako „Ustawa”), PLUS BANK S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Bank”) informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu istotnych zmian w obowiązującym prawie polegających na wprowadzeniu obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, oznaczającej zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy.

Z dniem 1 marca 2021 r. wszystkie dokumenty akcji wydane przez Bank utracą moc z mocy prawa, a akcjonariuszami będą wyłącznie osoby ujawnione w rejestrze akcjonariuszy, który zastąpi księgę akcyjną. W okresie do dnia 1 marca 2026 r. dokumenty akcji nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, a będą wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Natomiast po dniu 1 marca 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w Spółce i nie zostały ujęte w systemie depozytowym Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

Mając powyższe na uwadze Zarząd PLUS BANK S.A. z siedzibą w Warszawie w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Banku do złożenia posiadanych dokumentów akcji (odcinków zbiorowych) w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie PLUS BANK S.A. w Warszawie przy Al. Stanów Zjednoczonych 61A, 04-028 Warszawa, w Biurze Zarządu w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.30 – 16.30, najpóźniej do dnia 31 grudnia 2020 r. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Sprawdź nasze
inne produkty
X
Drogi użytkowniku
Na stronie internetowej PLUS BANK S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Stanów Zjednoczonych 61A, 04-028 Warszawa, pliki cookies (ciasteczka) używane są w celu zarządzania danymi użytkowników, uwierzytelnianiem, nawigacją oraz innymi funkcjami niezbędnymi do prawidłowego jej funkcjonowania, opisanymi szczegółowo w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisach internetowych PLUS BANK S.A. W programie służącym do przeglądania stron internetowych (przeglądarce internetowej np. Firefox, Chrome, Internet Explorer lub innej) w dowolnym momencie można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, w tym wyłączyć obsługę plików cookies. Pamiętaj, że zmiana ta może spowodować brak dostępu do niektórych funkcji Serwisu.

Użytkownik, który jedynie przegląda Serwis i zapoznaje się z treściami ogólnodostępnymi, nie musi informować nas o swojej tożsamości. Niemniej jednak należy mieć na uwadze, że za dane osobowe mogą zostać uznane także dane zawarte w plikach cookies, jeśli możliwe jest ich pośrednie lub bezpośrednie powiązanie z osobą fizyczną. Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych w szerszym zakresie może mieć miejsce w związku z korzystaniem przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną w Serwisie (np. w celu skorzystania z formularza kontaktowego, złożeniem wniosku dotyczącego produktu bankowego, wyrażenia zgody na przetwarzania danych osobowych gdy nie jesteś Klientem Banku itp.). Podanie danych osobowych jest również niezbędne do korzystania z konta w bankowości elektronicznej. Informujemy, że nie jest możliwe anonimowe korzystanie z usług, dostępnych w niepublicznej części Serwisu, związanych z korzystaniem z bankowości elektronicznej (dostęp do konta).
Przejdź do serwisu