Zarząd

Wojciech Papierak


Członek Zarządu, p.o. Prezesa Zarządu PLUS BANK S.A.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Skuteczny menadżer z wieloletnim doświadczeniem w bankowości i na rynku kapitałowym. Posiadający wysokie kompetencje zarządcze w kierowaniu pionami sprzedaży i kształtowaniu oferty w renomowanych instytucjach finansowych. Legitymujący się bogatą praktyką w zarządzaniu procesami zmian; skutecznie prowadził procesy restrukturyzacji, tworzył i zarządzał Shared Services Centers, M&A, IPO. Karierę zawodową w bankowości rozpoczął w 1993 r. w Polskim Banku Inwestycyjnym S.A. Od 2002 r. nieprzerwanie na stanowiskach zarządczych m. in. jako: Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Centrum Rozliczeń i Informacji CERI Sp. z o.o. (Grupa BRE Banku S.A.) odpowiedzialny za zarządzanie przedsiębiorstwem oraz sprawujący bezpośredni nadzór nad obszarami: finansów, zasobów ludzkich, logistyki oraz operacji. Następnie od 2006 do 2008 r. Wiceprezes Zarządu Nordea Bank Polska S.A. odpowiedzialny za Pion Operacji Logistyki i Bezpieczeństwa. W latach 2008-2011 Wiceprezes Zarządu PKO BP S.A. nadzorujący obszar bankowości detalicznej. W latach 2011- 2013, Prezes Zarządu Grupa PHN S.A., odpowiedzialny za budowę oraz wdrożenie strategii, przeprowadzenie IPO na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Od 2013 do 2015 r., Wiceprezes Zarządu FM Bank PBP S.A. kierujący pionem bankowości przedsiębiorstw.

Ponadto Członek Rad Nadzorczych m.in. Warszawskiego Holdingu Nieruchomości S.A., AGRO-MAN S.A., PKO TFI S.A., Banku Pocztowego S.A., PTE Bankowy S.A., Kredobanku S.A. z siedzibą we Lwowie, Banku Częstochowa S.A., Biura Informacji Kredytowej S.A., TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Członek Executive Committee Europejskiej Federacji Hipotecznej (2009-2011), a także Członek Board of Directors Visa Europe z siedzibą w Londynie (2009-2011). W PLUS BANK S.A. na stanowisku Członka Zarządu, któremu powierzono pełnienie obowiązków Prezesa Zarządu od kwietnia 2018 r.

Justyna Kulka


Członek Zarządu PLUS BANK S.A. odpowiada za Pion Handlowy

Michał Pluta


Członek Zarządu  w PLUS BANK S.A. odpowiada za Pion Finansowy.

Absolwent Wydziału Finansów i Bankowości w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Uczestnik wielu szkoleń menadżerskich i bankowych, dedykowanych problematyce zarządzania oraz MSSF/MSR i US GAAP. Karierę zawodową rozpoczął w 1995 roku w PKO B.P. a następnie, w latach 1996 – 2003, w KPMG gdzie był odpowiedzialny m.in. za zarządzanie procesem audytu w bankach oraz instytucjach finansowych. W latach 2003-2009 w Banku Handlowym w Warszawie m.in. na stanowisku Dyrektora Biura Amerykańskiej Sprawozdawczości Regulacyjnej. W latach 2009 – 2011 w BZ WBK S.A. na stanowisku Zastępca Dyrektora Obszaru Rachunkowości, nadzorując proces raportowania zgodnie ze standardami MSSF/MSR oraz AIB. W latach 2011 – 2014 w Euro Bank S.A. na stanowisku Dyrektora Finansowego, odpowiedzialny m.in. za raportowanie zgodnie z MSSF/MSR oraz wymogami Grupy Societe Generale oraz Nadzór nad Departamentami Rachunkowości oraz Podatków, Zarządzania Aktywami i Pasywami, Controllingu oraz Systemów Finansowych.  W PLUS BANK S.A. na stanowisku Dyrektora Zarządzającego od września 2014r. do lutego 2015r.

Tomasz Szymanowski


Członek Zarządu  w PLUS BANK S.A. odpowiada za Pion Ryzyka.

Karierę zawodową rozpoczął w roku 1990 w Kredyt Bank S.A. w Departamencie Gospodarki Pieniężnej. Kolejno, w Rabobank Polska S.A. na stanowisku Dyrektora Departamentu Analiz i Obsługi Operacji Rynkowych, w GE Bank Mieszkaniowy S.A. na stanowisku Członka Zarządu w Pionie Ryzyka. W kolejnych latach, pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Departamentu Bankowości Korporacyjnej w Kredyt Bank S.A., Dyrektora Departamentu Zarządzania Ryzykiem Portfela Hipotecznego w GE Bank S.A. oraz Dyrektora Obszaru Zarządzania Ryzykiem Kredytowym w Millennium S.A. będąc odpowiedzialnym m.in. za zarządzanie modelami ratingowymi i metodologią kredytową, wdrażanie dyrektyw Bazylejskich, monitorowanie portfeli kredytowych oraz opracowywanie polityki w zakresie przeciwdziałania wyłudzeniom kredytowym. W latach 2013-2014 na stanowisku Wiceprezesa Zarządu Uralskiego Banku Odbudowy i Rozwoju w Rosji będąc odpowiedzialny m.in. za  modyfikację modeli ratingowych (obszar detalu i MSP) i płynnościowych oraz za opracowanie średnioterminowej strategii zarządzania ryzykiem kredytowym, rynkowym i płynnościowym. Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej – Wydział Transportu oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie – Katedra Zarządzania w Gospodarce. Uczestnik wielu szkoleń menadżerskich i bankowych, dedykowanych problematyce zarządzania ryzykiem, jest posiadaczem Certyfikatu Zarządzania Jakością SixSigma.


Wszyscy Członkowie Zarządu Banku spełniają wymogi określone w przepisach art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe z późn.zm.  

ZŁÓŻ WNIOSEK

Lokata Sprawdź nasze
inne produkty
Konto
X