tabela

NAZWA Udział % w kapitale
zakładowym posiadacza akcji
Akcjonariusze posiadający
ponad 5% głosów na WZA
    Zygmunt Solorz 2,147      6,893    
    Karswell Ltd  49,580      32,818    
    PAI MEDIA S.A. 6,806      18,534    
    Bithell Holdings Limited 7,932      9,257    
    Sensor Overseas Ltd 9,469     9,941    
    Reddev Investments Limited 9,948     8,591    
    Inwestycja Polskie Trzy sp. z. o.o. sp.k. 7,874     9,254    

 

RADA NADZORCZA PLUS BANK S.A.

1.  PYTEL WOJCIECH  Przewodniczący Rady
2.  RUTA HERONIM Zastępca Przewodniczącego Rady
3.  SZELĄG TOMASZ Członek Rady 
4.  REKSA LESZEK  Członek Rady
5.  JANIK PIOTR Członek Rady
Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu Banku spełniają wymogi określone w przepisach art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Prawo bankowe.

ZARZĄD PLUS BANK S.A.

TOMASZ KRZAK

Prezes Zarządu PLUS BANK S.A.

Absolwent Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie. Magister ekonomii – specjalność bankowość. Ukończony kurs na członków Rad Nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Członek Rad Nadzorczych spółek kapitałowych. Karierę zawodową rozpoczynał w Rządowym Centrum Studiów Strategicznych. Następnie pracował w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego i Budownictwa. W latach 1999-2009 wykładowca Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Skierniewicach. Uczestnik kursów Krajowej Szkoły Administracji w Paryżu (ENA) oraz spotkań w ramach Salzburg Seminar. W PLUS BANK S.A. od 2002 roku, w którym zajmował stanowisko Dyrektora Biura Zarządu, Dyrektora Zarządzającego, Członka Zarządu odpowiadającego za Pion Sieci Zewnętrznej. 

JACEK SIENIAWSKI

Członek Zarządu  w PLUS BANK S.A. odpowiada za Pion Procesów i Technologii. 

Absolwent Wydziału Zarządzania i Informatyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu - specjalność przetwarzanie danych i rachunkowość oraz studiów podyplomowych „Praktyczne zastosowanie MSR i MSSF" w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie przy współpracy z Ernst & Young. Ukończył kurs "Zarządzanie Projektami" organizowany przez The George Washington University, School of Business and Public Management & MTDC. Ukończył kurs dla kandydatów do rad nadzorczych jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, program menedżerski w zakresie zarządzania bankiem w Kellog Graduate School of Management Northwestern University w Chicago oraz seminarium w zakresie technologii bankowych i kart kredytowych w DePaul University w Chicago. Uczestnik wielu zagranicznych wyjazdów seminaryjnych organizowanych przez Krajową Izbę Rozliczeniową i Radę Wydawców Kart Bankowych przy Związku Banków Polskich, Fundację Rachunkowości oraz krajowych programów szkoleniowych m.in. w zakresie strategicznego zarządzania funkcjami IT oraz nowoczesnego zarządzania. W latach 1982 - 1985 pracował w I Oddziale NBP we Wrocławiu. W latach 1985-1990 był głównym księgowym Spółdzielni Pracy Przemysłu Spożywczego "Wrocławianka" oraz Wrocławskich Zakładów Chemii Gospodarczej "Pollena". Od marca 1990 do stycznia 2002 pracował w Banku Zachodnim S.A. początkowo jako zastępca dyrektora Departamentu Operacyjno-Rachunkowego, następnie dyrektor Departamentu Organizacji Rachunkowości. W latach 1992-1998 główny księgowy Banku. Dyrektor Zarządzający w latach 1999-2000. Członek Zarządu Banku Zachodniego S.A. od listopada 1992 do października 1999 r. oraz od września 2000 do stycznia 2002 (w tym od czerwca 2001 w składzie Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A). Od czerwca 2002 do maja 2003 członek Zarządu PLUS BANK S.A. odpowiedzialny za Pion Finansowy. W latach 2003-2007 główny księgowy KGHM, dyrektor generalny Centrum Usług Księgowych KGHM. 

MICHAŁ PLUTA

Członek Zarządu  w PLUS BANK S.A. odpowiada za Pion Finansowy. 

Absolwent Wydziału Finansów i Bankowości w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Uczestnik wielu szkoleń menadżerskich i bankowych, dedykowanych problematyce zarządzania oraz MSSF/MSR i US GAAP. Karierę zawodową rozpoczął w 1995 roku w PKO B.P. a następnie, w latach 1996 – 2003, w KPMG gdzie był odpowiedzialny m.in. za zarządzanie procesem audytu w bankach oraz instytucjach finansowych. W latach 2003-2009 w Banku Handlowym w Warszawie m.in. na stanowisku Dyrektora Biura Amerykańskiej Sprawozdawczości Regulacyjnej. W latach 2009 – 2011 w BZ WBK S.A. na stanowisku Zastępca Dyrektora Obszaru Rachunkowości, nadzorując proces raportowania zgodnie ze standardami MSSF/MSR oraz AIB. W latach 2011 – 2014 w Euro Bank S.A. na stanowisku Dyrektora Finansowego, odpowiedzialny m.in. za raportowanie zgodnie z MSSF/MSR oraz wymogami Grupy Societe Generale oraz Nadzór nad Departamentami Rachunkowości oraz Podatków, Zarządzania Aktywami i Pasywami, Controllingu oraz Systemów Finansowych.  W PLUS BANK S.A. na stanowisku Dyrektora Zarządzającego od września 2014r. do lutego 2015r.

DARIUSZ ŁACHOWSKI

Członek Zarządu w PLUS BANK S.A. odpowiada za Pion Handlowy.

Odpowiedzialny za organizację działalności sprzedażowej sieci detalicznej i zdalnej oraz działań komunikacyjno-marketingowych. Sprawuje kontrolę nad realizacją planów akwizycyjnych i finansowych oddziałów Banku oraz opracowywaniem produktów i rozwiązań w sieci dystrybucji. Doświadczony manager z 14 letnim doświadczeniem w windykacji, sprzedaży telefonicznej, pośredniej, bezpośredniej, odpowiedzialny za skuteczne uruchomienie 3 start-up’ów. Przed objęciem stanowiska Członka Zarządu pełnił funkcję Dyrektora ds. Handlowych w PLUS BANK S.A. Poprzednio zatrudniony w ALIOR BANK S.A., na stanowisku Dyrektora Departamentu odpowiedzialny m.in. za wdrożenie ponad 220 oddziałów Alior Express oraz na stanowisku Dyrektora ds. Pożyczek Konsumenckich odpowiedzialny m.in. za sprzedaż w sieci pośredników współpracujących z bankiem.. Karierę rozpoczął w CETELEM BANK S.A., w którym pełnił funkcję na stanowisku Dyrektora Sieci Agencji Kredytów Gotówkowych oraz Kierownika Oddziału Windykacji Należności. Uczestnik szeregu szkoleń menadżerskich kierowanych dla Kadry Zarządzającej. Jest absolwentem Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wyższej Szkoły Bankowości, Finansów i Zarządzania im prof. Romualda Kudlińskiego w Warszawie oraz studiów podyplomowych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

TOMASZ SZYMANOWSKI


Członek Zarządu  w PLUS BANK S.A. odpowiada za Pion Ryzyka.
Karierę zawodową rozpoczął w roku 1990 w Kredyt Bank S.A. w Departamencie Gospodarki Pieniężnej. Kolejno, w Rabobank Polska S.A. na stanowisku Dyrektora Departamentu Analiz i Obsługi Operacji Rynkowych, w GE Bank Mieszkaniowy S.A. na stanowisku Członka Zarządu w Pionie Ryzyka. W kolejnych latach, pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Departamentu Bankowości Korporacyjnej w Kredyt Bank S.A., Dyrektora Departamentu Zarządzania Ryzykiem Portfela Hipotecznego w GE Bank S.A. oraz Dyrektora Obszaru Zarządzania Ryzykiem Kredytowym w Millennium S.A. będąc odpowiedzialnym m.in. za zarządzanie modelami ratingowymi i metodologią kredytową, wdrażanie dyrektyw Bazylejskich, monitorowanie portfeli kredytowych oraz opracowywanie polityki w zakresie przeciwdziałania wyłudzeniom kredytowym. W latach 2013-2014 na stanowisku Wiceprezesa Zarządu Uralskiego Banku Odbudowy i Rozwoju w Rosji będąc odpowiedzialny m.in. za  modyfikację modeli ratingowych (obszar detalu i MSP) i płynnościowych oraz za opracowanie średnioterminowej strategii zarządzania ryzykiem kredytowym, rynkowym i płynnościowym. Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej – Wydział Transportu oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie – Katedra Zarządzania w Gospodarce. Uczestnik wielu szkoleń menadżerskich i bankowych, dedykowanych problematyce zarządzania ryzykiem, jest posiadaczem Certyfikatu Zarządzania Jakością SixSigma.
X