TABELA

AKTYWA wartość
(w tys. zł)
PASYWA
wartość 
(w tys. zł)
   Środki pieniężne 170 728         Kapitały własne 287 437     
   Kredyty i pożyczki 1 758 015         Zobowiązania wobec sektora finan. 3 903     
   Papiery wartościowe 329 609         Zobowiązania wobec sektora niefin. i budżet. 2 126 018     
   Aktywa trwałe 152 640         Pozostałe pasywa 47 313     
   Pozostałe aktywa 25 076         Strata netto -28 603     
   Razem aktywa 2 436 068        Razem pasywa 2 436 068     

Bilans banku na dzień 31.12 2015 r.

Opinia biegłego rewidenta

Sprawozdanie finansowe PLUS BANK S.A.  za 2015 r. zostało zbadane i zaopiniowane przez biegłego rewidenta
Fidelis Accounting Sp.z.o.o.
Opinia biegłego rewidenta jest dostępna do wglądu u Dyrektora Oddziału. 

Współczynnik wypłacalności

Bank wylicza współczynnik wypłacalności na podstawie obowiązującego na dzień 31.12.2015 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych. Współczynnik ten na koniec 2015 r. kształtował się na poziomie 12,88%.

 

Współczynnik płynności krótkoterminowej

W 2014 roku współczynnik płynności krótkoterminowej kształtował się powyżej nadzorczego limitu wynoszącego co najmniej 1,00, osiągając wg stanu na 31 grudnia 2014 r. poziom 1,56.
X