Kredyt Ratalny

KORZYŚCI

 • nie odkładasz swoich marzeń na lepsze czasy,
 • rata dopasowana do Twoich możliwości
 • wszystko załatwiasz w jednym miejscu
 • Kredytujemy towary takie jak: sprzęt RTV i AGD, meble, sprzęt komputerowy, artykuły wyposażenia mieszkań, motorowery i skutery, sprzęt sportowy i wiele innych, oraz usługi min: medyczne, weterynaryjne i inne.

Kredyt Ratalny

CEL KREDYTOWANIA
Kredytowanie zakupu artykułów gospodarstwa domowego, artykułów wyposażenia mieszkań, sprzętu RTV, sprzętu sportowego, sprzętu komputerowego skuterów, motorowerów, usług, telefonów komórkowych wraz z akcesoriami i innych.
RODZAJ KLIENTA
Osoby fizyczne: posiadające obywatelstwo polskie, mające stałe zamieszkanie na terenie Polski, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, legitymujące się ważnym dokumentem tożsamości, posiadające udokumentowane źródło i wysokość dochodów.
KANAŁ DYSTRYBUCJI
Partnerzy współpracujący z PLUS BANK S.A.
ELEMENTY SKŁADOWE KWOTY KREDYTU
Kredyt netto = cena towaru/usługi – wpłata własna. Kredyt brutto = kredyt netto + wszystkie koszty ponoszone przez Kredytobiorcę, które podlegają skredytowaniu.
PROWIZJE I OPŁATY POBIERANE PRZEZ BANK
Za udzielenie kredytu Bank pobiera opłaty i prowizje w wysokości określonej w umowie, Opłaty i prowizje są kredytowane.
DOKUMENTY WYMAGANE OD KREDYTOBIORCY
Dokument ze zdjęciem stwierdzający tożsamość Kredytobiorcy, dokument potwierdzający osiągane dochody.
SPOSÓB PŁATNOŚCI RAT KREDYTOWYCH
Miesięcznie Termin płatności pierwszej raty przypada w następnym miesiącu na dzień zawarcia umowy o kredyt.
AKCEPTOWANE ŹRÓDŁA DOCHODÓW
 •   umowa o pracę na czas określony i na czas nieokreślony,
 • ​  Świadczenie Rodzina 500+,
 • ​  umowa zlecenie,
 •   umowa o dzieło,
 •   kontrakt zawodowy, tj.: nauczycielski, dziennikarski, marynarski, lekarski, pielęgniarski, dla aktorów, dla   sportowców, dla służb mundurowych, dla prawników, dla farmaceutów,
 •   kontrakt menedżerski,
 •   emerytura krajowa, pomostowa,
 •   świadczenie przedemerytalne,
 •   renty inwalidzkie, strukturalne, rodzinne pod warunkiem, że świadczenie przyznane jest po zamarłym      współmałżonku,
 •   dodatek kombatancki lub pielęgnacyjny pod warunkiem, że jest on przyznany na stałe,
 •   dochody uzyskiwane z wynajmu nieruchomości (bez zarejestrowanej działalności gospodarczej w tym zakresie),
 •   dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej osób prowadzących: sprawozdawczość w postaci książki   przychodów i rozchodów, pełną sprawozdawczość finansową (księgi rachunkowe), uproszczoną sprawozdawczość   w formie zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych, uproszczoną sprawozdawczość w formie   karty podatkowej,
 •   dochodów z działalności rolniczej, w tym dochodów uzyskiwanych z działów specjalnych produkcji rolnej oraz  dochodów z tytułu płatności bezpośrednich do gruntów rolnych.

ZŁÓŻ WNIOSEK

Lokata Sprawdź nasze
inne produkty
Konto
X