WYMIANA WALUT


Możliwość zawierania negocjowanych transakcji wymiany walut w Banku na bieżące potrzeby Klienta.
Negocjowana transakcja wymiany walut, przeprowadzona w formie bezgotówkowej po kursie ustalonym pomiędzy Bankiem a Klientem, rozliczana w ciągu 2 dni roboczych licząc od dnia zawarcia transakcji.
Warunki transakcji natychmiastowej są ustalane przez telefon, po podaniu przez Klienta hasła uzgodnionego w upoważnieniuKlient może negocjować warunki transakcji natychmiastowej w każdym dniu roboczym w godzinach 9.00 - 15.00.

TRANSAKCJE TERMINOWE FORWARD

 
  • Negocjowana transakcja wymiany walut, przeprowadzona po kursie ustalonym pomiędzy Bankiem a Klientem w dniu jej zawarcia z terminem realizacji od 3 dni roboczych do 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia transakcji, rozliczana przez jej zamknięcie lub przez dostawę waluty (forward).
  • Minimalna kwota transakcji wynosi 100.000 USD lub 100.000 EUR.
  • Ustalenie kursu odbywa się w drodze bezpośrednich negocjacji pomiędzy Klientem a Dealerem Banku.
  • Ze strony Klienta transakcja natychmiastowa może być zawarta przez uprawnioną osobę wymienioną w Upoważnieniu.
  • Warunki transakcji natychmiastowej są ustalane przez telefon, po podaniu przez Klienta hasła uzgodnionego w UpoważnieniuKlient może negocjować warunki transakcji natychmiastowej w każdym dniu roboczym w godzinach 9.00 - 15.00.
  • W dniu zawarcia transakcji terminowej Posiadacz rachunku zobowiązany jest do ustanowienia zabezpieczenia transakcji terminowej w formie depozytu gwarancyjnego.

BONY SKARBOWE

 
  • Za pośrednictwem Banku Klient może brać udział w przetargach bonów skarbowych organizowanych przez Narodowy Bank Polski na podstawie Oferty złożonej w Banku.
  • Składając Ofertę na zakup bonów skarbowych, Klient upoważnia Bank do pobrania, w drugim dniu roboczym następującym po dniu, w którym odbył się przetarg, ze swojego rachunku kwoty środków pieniężnych na sfinansowanie zakupionych bonów skarbowych oraz opłacenie prowizji za uczestnictwo w przetargu. Klient zostaje powiadomiony przez Bank o wynikach przetargu najpóźniej w dniu roboczym następującym po dniu, w którym odbył się przetarg.
  • Klient zobowiązany jest zapewnić na swoim rachunku bankowym, w dniu płatności (rozliczenia transakcji zakupu bonów), kwotę środków pieniężnych odpowiadającą wartości zawartej transakcji i kwocie prowizji.
X