ARBITER KONSUMENCKI

Przede wszystkim satysfakcja Klienta

Informujemy, że z dniem 1 marca 2002 r. przy Związku Banków Polskich rozpoczął swoją działalność 
BANKOWY ARBITRAŻ KONSUMENCKI.
Jego zadaniem jest rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy konsumentami - Klientami banków a bankami w zakresie czynności bankowych lub innych czynności na rzecz konsumentów.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z POMOCY ARBITRA BANKOWEGO?
Wniosek do Arbitra bankowego może złożyć konsument - osoba fizyczna zawierająca z bankiem umowę w celu bezpośrednio nie związanym z działalnością gospodarczą.

KIEDY ZAISTNIAŁY POMIĘDZY KONSUMENTEM A BANKIEM SPÓR MOŻE ZOSTAĆ ROZPATRZONY PRZEZ ARBITRA BANKOWEGO?
Arbiter bankowy rozpatruje sprawy, w których:

 • została wyczerpana przez Klienta możliwość załatwienia sprawy bezpośrednio z bankiem
 • nie zostało wszczęte postępowanie sądowe
 • wniosek konsumenta nie dotyczy spraw związanych ze świadczeniami skarbu państwa (np. książeczek mieszkaniowych i kredytów z dopłatami ze środków budżetowych) wartość przedmiotu sporu nie przekracza 12 tys. zł, przy czym do wartości przedmiotu sporu nie wlicza się odsetek, a w przypadku dochodzenia kilku roszczeń sumuje się ich wartość. W przypadku sporów dotyczących kredytów hipotecznych wartość przedmiotu sporu nie może przekraczać kwoty 20 tys. zł.
 • roszczenie pieniężne powstało po dniu 1 lipca 2001r.

JAKIM WARUNKOM POWINIEN ODPOWIADAĆ WNIOSEK KONSUMENTA ROZPOCZYNAJĄCY POSTĘPOWANIE PRZEZ ARBITREM BANKOWYM?

Wniosek powinien zostać sporządzony w formie pisemnej lub elektronicznej i powinien zawierać:

 • dane personalne Klienta, adres zamieszkania, ewentualny adres do korespondencji, wskazane jest również podawanie numeru telefonu, faxu lub adresu poczty elektronicznej
 • oznaczenie banku, z którym Klient wiedzie spór poprzez wskazanie jego nazwy, oddziału i adresu jego siedziby
 • dokładne określenie żądania wraz z uzasadnieniem i ewentualne wskazanie środków dowodowych w postaci dokumentów, które powinny być załączone do wniosku
 • podanie wartości przedmiotu sporu

Do wniosku winien być dołączony dokument potwierdzający zakończenie postępowania reklamacyjnego w banku, lub oświadczenia Klienta, że nie uzyskał z banku odpowiedzi na swoją skargę w terminie 30 dni od dnia doręczenia.

Wraz z wniesieniem wniosku Klient powinien uiścić opłatę na rachunek Arbitra bankowego w wysokości:

 • 20 zł., gdy wartość przedmiotu sporu nie przekracza 50 zł.
 • 50 zł., gdy wartość przedmiotu przekracza 50 zł

Opłatę niniejszą należy uiścić na podane niżej konto, a do wniosku należy dołączyć ksero dowodu dokonanej wpłaty:
PKO BP, XV O/Centrum,
Warszawa 75,
Nr rachunku 55 1020 1156 0000 7702 0008 8120

Arbiter bankowy nie podejmuje żadnych czynności, jeżeli niniejsza opłata nie została dokonana.

Wniosek o wszczęcie postępowania przed Arbitrem bankowym może być wniesiony:

 • bezpośrednio przez Klienta lub jego pełnomocnika w biurze arbitra bankowego,
 • za pośrednictwem poczty na adres:

BANKOWY ARBITRAŻ KONSUMENCKI
UL. KRUCZKOWSKIEGO 8
00-380 WARSZAWA

Prawomocność orzeczeń Arbitra bankowego.
Klient niezadowolony z rozstrzygnięcia sprawy przez Arbitra bankowego może skierować sprawę na drogę postępowania sądowego.
Dla banku orzeczenia Arbitra bankowego są ostateczne.

Sprawdź nasze
inne produkty
X
Drogi użytkowniku
Na stronie internetowej PLUS BANK S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Stanów Zjednoczonych 61A, 04-028 Warszawa, pliki cookies (ciasteczka) używane są w celu zarządzania danymi użytkowników, uwierzytelnianiem, nawigacją oraz innymi funkcjami niezbędnymi do prawidłowego jej funkcjonowania, opisanymi szczegółowo w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisach internetowych PLUS BANK S.A. W programie służącym do przeglądania stron internetowych (przeglądarce internetowej np. Firefox, Chrome, Internet Explorer lub innej) w dowolnym momencie można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, w tym wyłączyć obsługę plików cookies. Pamiętaj, że zmiana ta może spowodować brak dostępu do niektórych funkcji Serwisu.

Użytkownik, który jedynie przegląda Serwis i zapoznaje się z treściami ogólnodostępnymi, nie musi informować nas o swojej tożsamości. Niemniej jednak należy mieć na uwadze, że za dane osobowe mogą zostać uznane także dane zawarte w plikach cookies, jeśli możliwe jest ich pośrednie lub bezpośrednie powiązanie z osobą fizyczną. Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych w szerszym zakresie może mieć miejsce w związku z korzystaniem przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną w Serwisie (np. w celu skorzystania z formularza kontaktowego, złożeniem wniosku dotyczącego produktu bankowego, wyrażenia zgody na przetwarzania danych osobowych gdy nie jesteś Klientem Banku itp.). Podanie danych osobowych jest również niezbędne do korzystania z konta w bankowości elektronicznej. Informujemy, że nie jest możliwe anonimowe korzystanie z usług, dostępnych w niepublicznej części Serwisu, związanych z korzystaniem z bankowości elektronicznej (dostęp do konta).
Przejdź do serwisu