Przede wszystkim SATYSFAKCJA KLIENTA

1. Pomiar satysfakcji naszych Klientów jest oceną obsługi, jaką zapewniamy. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić i doskonalić każdy z elementów jakości dla poprawy satysfakcji Klienta.

Identyfikujemy wpływające na satysfakcję Klientów czynniki:
 • OSOBISTE
 • SYTUACYJNE
 • POSTRZEGANIE OBSŁUGI ORAZ PRODUKTÓW

2. Prowadzimy badania satysfakcji Klientów które realizowane są telefonicznie, a także poprzez kontakt bezpośredni z Klientami, odwiedzającymi Oddziały Banku lub składającymi reklamacje.

3. Badania dostarczają nam wiedzy, w jaki sposób doskonalić poszczególne elementy jakości.

JAK ZARZĄDZAMY JAKOŚCIĄ


1. Nieustannie dążymy do tego, by jak najlepiej spełniać wymagania Klientów i gwarantować najwyższą jakość:
 • OBSŁUGI
 • BEZPIECZEŃSTWA 
 • RZETELNOŚCI INFORMACJI 

2. Identyfikujemy wszystkie zgłaszane przyczyny niezadowolenia Klientów.

3. Prowadzimy stały nadzór nad jakością obsługi Klientów w oddziałach Banku (cykliczne kontrole).

4. Przeprowadzamy Badania Satysfakcji Klienta metodami:
 • SATISFACTION CALL
 • MYSTERY SHOPPING 

Stosujemy zasady dobrej praktyki bankowej.

POTRZEBY KLIENTÓW, ICH SUGESTIE I SPOSTRZEŻENIA UWZGLĘDNIAMY W CODZIENNEJ PRACY


Będziemy wdzięczni za spostrzeżenia, sugestie, bądź oczekiwania dotyczące jakości obsługi - prosimy o wypełnienie poniższego formularza:
 


dot. telefonów na terenie Polski, w przypadku braku tel. stacjonarnego,
prosimy o podanie tel. komórkowego

(jesteśmy do Twojej dyspozycji od pon. do pt. w godz. 8:00-16:00)
Wszystkie spostrzeżenia naszych Klientów są analizowane i brane pod uwagę. Mogą stanowić podstawę do doskonalenia usług świadczonych przez Bank.

SŁUCHAMY GŁOSU KLIENTA


1. Każdy „Głos Klienta” jest przetwarzany w celu wyciągnięcia wniosków i inicjowania możliwych działań prowadzących do poprawy jakości obsługi.

2. REGULAMIN PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG zobowiązuje do wnikliwej analizy każdego zgłoszenia.
Bank podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

       Instytucje zewnętrzne świadczące pomoc:
 • BANKOWY ARBITRAŻ KONSUMENCKI
 • MIEJSCOWI I POWIATOWI RZECZNICY KONSUMENTA
 • SĄD POLUBOWNY
 • SĄDY POWSZECHNE

5. Rozpoznajemy słabsze ogniwa na podstawie uwag i skarg Klientów.

6. Analiza reklamacji służy także poprawie procesów mających wpływ na produkty Banku.

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA


Uznając za priorytety:
 • doskonalenie jakości obsługi, budowę długotrwałych relacji z Klientami,
 • dbałość o środowisko,
 • bezpieczeństwo i higienę pracy pracowników Banku.

PLUS BANK S.A. wdrożył i utrzymuje ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA zgodny z normami:
 • PN-EN ISO 9001:2009,
 • PN-EN ISO 14001:2005,
 • PN–N–18001:2004.

w zakresie następujących procesów:
 • Zarządzanie Relacjami z Klientami,
 • Usługi Podwyższonego Standardu Jakości,
 • Zarządzanie Skargami.

Wymienione procesy zostały poddane procedurze certyfikacji przez niezależny podmiot certyfikujący, którym było Polskie Centrum Certyfikacji Sp. z o.o.
W dniach 20-21 grudnia 2012 r. odbył się w PLUS BANK S.A. audit Ponownej Certyfikacji czyli przedłużenie ważności certyfikatów zgodności procesów w zakresie wymagań zawartych w normach ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 oraz PN-N-18001:2004 Zintegrowanego Systemu Zarządzania/ISO w PLUS BANK S.A. na kolejny 3-letni okres, tj. do 2015 r.
Potwierdzeniem dobrze funkcjonującego Zintegrowanego Systemu Zarządzania/ISO jest obecny wynik auditu Ponownej Certyfikacji wykonanego przez Polskie Centrum Certyfikacji Sp. z o.o., który nie wykazał żadnych niezgodności w prowadzeniu Zintegrowanego Systemu Zarządzania/ISO. Audit dostarczył dowodów, że Zintegrowany System Zarządzania jest utrzymywany i doskonalony, zgodnie z wymaganiami norm: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, PN-N-18001:2004 oraz innymi mającymi zastosowanie wymaganiami.

Oznacza to spełnienie przez PLUS BANK S.A. wymagań zawartych w normach zarządzania:
 • Jakością (ISO 9001:2008),
 • Środowiskowego (ISO 14001:2004),
 • Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (PN-N-18001:2004).

Równocześnie utrzymanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania stawia przed PLUS BANK S.A. zadanie ciągłego doskonalenia i podejmowania działań wskazanych w Polityce zintegrowanego systemu zarządzania.

PLUS BANK S.A jako pierwszy Bank w Polsce wdrożył Zintegrowany System Zarządzania zgodny z normami: ISO 9001, ISO 14001 oraz PN-N-18001.

 

ISO - PODWYŻSZONY STANDARD JAKOŚCI


Usługa Podwyższonego Standardu Jakości zgodna z normami:
 
 • PN-EN ISO 9001:2009
 • PN-EN ISO 14001:2005
 • PN–N–18001: 2004
 

ISO - ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI


Proces Zarządzania Relacjami z Klientami zgodny z normami:
 • PN-EN ISO 9001:2009
 • PN-EN ISO 14001:2005
 • PN–N–18001: 2004

ISO - ZARZĄDZANIE SKARGAMI


Proces Zarządzania Skargami zgodny z normami:

 • PN-EN ISO 9001:2009
 • PN-EN ISO 14001:2005
 • PN–N–18001: 2004 

CERTYFIKATY ISO


Zgodność  Zintegrowanego Systemu Zarządzania wdrożonego w PLUS BANK S.A. z normami zarządzania:
 • PN-EN ISO 9001:2009,
 • PN-EN ISO 14001:2005,
 • PN–N–18001: 2004.

potwierdzają Certyfikaty wydane przez podmiot certyfikujący - POLSKIE CENTRUM CERTYFIKACJI.

Certyfikat PN-EN ISO 9001:2009, PN-EN ISO 14001:2005, PN–N–18001: 2004 - wersja polska

Certyfikat PN-EN ISO 9001:2009, PN-EN ISO 14001:2005, PN–N–18001: 2004 - wersja angielska
X