Przede wszystkim SATYSFAKCJA KLIENTA

1. Pomiar satysfakcji naszych Klientów jest oceną obsługi, jaką zapewniamy. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić i doskonalić każdy z elementów jakości dla poprawy satysfakcji Klienta.

Identyfikujemy wpływające na satysfakcję Klientów czynniki:
 • OSOBISTE
 • SYTUACYJNE
 • POSTRZEGANIE OBSŁUGI ORAZ PRODUKTÓW

2. Prowadzimy badania satysfakcji Klientów które realizowane są telefonicznie, a także poprzez kontakt bezpośredni z Klientami, odwiedzającymi Oddziały Banku lub składającymi reklamacje.

3. Badania dostarczają nam wiedzy, w jaki sposób doskonalić poszczególne elementy jakości.

JAK ZARZĄDZAMY JAKOŚCIĄ


1. Nieustannie dążymy do tego, by jak najlepiej spełniać wymagania Klientów i gwarantować najwyższą jakość:
 • OBSŁUGI
 • BEZPIECZEŃSTWA 
 • RZETELNOŚCI INFORMACJI 

2. Identyfikujemy wszystkie zgłaszane przyczyny niezadowolenia Klientów.

3. Prowadzimy stały nadzór nad jakością obsługi Klientów w oddziałach Banku (cykliczne kontrole).

4. Przeprowadzamy Badania Satysfakcji Klienta metodami:
 • SATISFACTION CALL
 • MYSTERY SHOPPING 

Stosujemy zasady dobrej praktyki bankowej.

POTRZEBY KLIENTÓW, ICH SUGESTIE I SPOSTRZEŻENIA UWZGLĘDNIAMY W CODZIENNEJ PRACY


Będziemy wdzięczni za spostrzeżenia, sugestie, bądź oczekiwania dotyczące jakości obsługi - prosimy o wypełnienie formularza.
 

SŁUCHAMY GŁOSU KLIENTA


1. Każdy „Głos Klienta” jest przetwarzany w celu wyciągnięcia wniosków i inicjowania możliwych działań prowadzących do poprawy jakości obsługi.

2. REGULAMIN PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG zobowiązuje do wnikliwej analizy każdego zgłoszenia.
Bank podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

       Instytucje zewnętrzne świadczące pomoc:
 • BANKOWY ARBITRAŻ KONSUMENCKI
 • MIEJSCY I POWIATOWI RZECZNICY KONSUMENTA
 • RZECZNIK FINANSOWY
 • SĄD POLUBOWNY
 • SĄDY POWSZECHNE

Klient ma prawo zwrócić się do Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego w celu pozasądowego rozstrzygnięcia sporu z Bankiem w przypadku, gdy zostało wyczerpane postępowanie reklamacyjne w Banku, a wartość przedmiotu sporu z tytułu niewykonania lub nienależytego  wykonania czynności bankowych lub innych czynności  nie przekracza 8.000 złotych. Wniosek o wszczęcie postępowania, w formie pisemnej, należy przekazać na adres: Bankowy Arbitraż Konsumencki, ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa. Informacje o działalności Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego i zasadach postępowania dostępne są na stronie internetowej Związku Banków Polskich pod adresem https://zbp.pl/dla-konsumentow/arbiter-bankowy/dzialalnosc.

W przypadku nieuwzględnienia przez Bank reklamacji spór między Klientem a Bankiem może być również zakończony w drodze pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów przed Rzecznikiem Finansowym (www.rf.gov.pl).

Klient może wystąpić o rozstrzygnięcie sporu z Bankiem do sądu polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego na zasadach określonych w regulaminie tego sądu pod adresem www.knf.gov.plMoże również zwrócić się do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów, których wykaz dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl.

W przypadku, gdy spór dotyczy umów zawartych za pośrednictwem strony internetowej lub innych środków elektronicznych (Bankowość internetowa, oferta kierowana za pośrednictwem wiadomości e-mail), Klienci mogą występować do podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich o rozstrzygnięcie sporu za pośrednictwem platformy ODR dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Przed skorzystaniem z wyżej wymienionych form rozwiązywania sporu zapraszamy do złożenia skargi. Skarga może być złożona w każdej jednostce organizacyjnej Banku obsługującej klientów.

Szczegółowe informacje (w tym adres poczty elektronicznej) zawiera REGULAMIN PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG.

3. Rozpoznajemy słabsze ogniwa na podstawie uwag i skarg Klientów.

4. Analiza reklamacji służy także poprawie procesów mających wpływ na produkty Banku.
X