RODO

W związku z rozpoczęciem stosowania przez Bank z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( zwanych RODO) informujemy, że przysługują Państwu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych.

Wprowadzane zmiany nie wymagają podejmowania przez Państwo żadnych dodatkowych działań, zachęcamy jednak do zapoznania się z poniższymi informacjami:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest PLUS BANK S.A. z siedzibą w Warszawie (04-028), przy Al. Stanów Zjednoczonych 61A, zwany dalej „Bankiem”

 2. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się pisząc na adres: Inspektor Ochrony Danych, 04-028 Warszawie, Al. Stanów Zjednoczonych 61A

 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

  • statutowych, w tym prowadzenia analiz i statystyki

  • sprzedaży produktów o usług

  • podjęcia działań związanych ze złożonym wnioskiem, w tym oceny zdolności kredytowej oraz weryfikacyjnych związanych z zarządzaniem ryzykiem Banku

  • prowadzenia działań marketingowych

  • realizacji umowy

  • do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa gdy jest to niezbędne

  • dochodzenia ewentualnych roszczeń

  • archiwizacji

  • udzielania odpowiedzi na pisma i Wnioski

 4. ​Ponadto, ​w niektórych sytuacjach jest lub możę okazać się konieczne przetwarzanie Państwa danych dla celów innych niż wskazane powyżej, a są niezbędne z uwagi na realizację prawnie uzasadnionych interesów Banku ( art.6 ust. 1 lit. F RODO) w szczególności:

  • wykonania obowiązku wynikającego z Ustawy z dnia 16 listopada 2000r. o przeciw działaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tzw.<<ustawa AML>>)

  • w celach związanych z zarządzaniem ryzykiem oraz kontrolą wewnętrzną Banu na podstawie art. 9 o nast. Prawa Bankowego

  • w celu przeciwdziałania nadużyciom oraz wykorzystaniu działalności Banku dla celów przestępczych, w tym w celu przetwarzania i udostępniania informacji dotyczącej podejrzeń lub wykrycia przestępstw na zasadach określonych w art. 106d i nast. Prawa bankowego

  • w przypadku gdy znajdzie to zastosowanie, w celu prowadzenia wewnętrznej ewidencji wręczanych i otrzymywanych korzyści, konfliktów interesów i naruszeń etycznych w zakresie niezbędnym do przeciwdziałania nadużyciom oraz wykorzystywaniu działalności Banku dla celów przestępczych.

  W innym przypadku Państwa dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

 5. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest: 

  • udzielona zgoda

  • niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy

  • niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

  • niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora np. takich  jak udzielania odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski

  • niezbędność do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym

 6. Pozyskaliśmy następujące kategorie Państwa danych osobowych:

  • dane teleadresowe

  • dane identyfikacyjne

 7. Państwa dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:

  • procesorom w związku ze zleconymi przez Bank działaniami realizowanymi w imieniu Banku

  • firmom kurierskim, które będą dostarczać przesyłki do Państwa

  • nabywcom wierzytelności, którym Bank zbył przysługujące należności

  • kancelariom prawnym, którym Bank zlecił np. prowadzenie postępowania

  • Biurom Informacji Gospodarczej, którym Bank przekazał informacje o istniejących zobowiązaniach

  • bankom

  • Urzędom Skarbowym

  • ZUS

  • podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

 8. Państwa danie nie będą przekazane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowej.

 9. Państwa dane ososbowe będą przetwarzane przez Banki przez okres, który jest uzalezniony od okresu realizacji umowy, w tym przez okres dochodzenia roszczeń. 

 10. Ponadto, informujemy, że mają Państwo prawo do:

  • żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa

  • sprostowania danych,

  • żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,

  • usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania

  • wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych

  • przeniesienia Państwa danych osobowych

Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku wątpliwości co do prawdłowości przetwarzania Państwa danychosobowych przez Bank, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Ponadto dołączamy obowiązek informacyjny BIK.

KLAUZULA INFORMACYJNA BIK

KLAUZULA INFORMACYJNA BIK

PRZYDATNE LINKI

PRZYDATNE LINKI
X