Przydatne linki

Przydatne linki

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności

i wykorzystywania plików cookies w serwisach internetowych PLUS BANK S.A.

W serwisach PLUS BANK S.A. dbamy o ochronę prywatności Użytkowników. Niniejsza polityka prywatności zawiera podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies w naszym serwisie. 

Definicje

Ilekroć w polityce prywatności jest mowa o:

 • dane osobowe – należy przez to rozumieć wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej;
 • Usługodawcy, Banku lub równoważnie „nas” – należy przez to rozumieć PLUS BANK S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Stanów Zjednoczonych 61A, 04-028 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000096937, NIP: 781-00-14-345, REGON: 630520298,
 • Administrator - należy przez to rozumieć PLUS BANK S.A. z siedzibą w Warszawie;
 • Konto – należy przez to rozumieć konto w bankowości elektronicznej, zapewniające dostęp do niepublicznej części Serwisu, do którego mogą się korzystać tylko ci Użytkownicy, którzy są klientami Banku;
 • Serwis – należy przez to rozumieć zespół stron internetowych udostępnionych przez Bank na serwerach internetowych pod adresami: https://plusbank.pl, https://plusbank24.pl;
 • Użytkownik – należy przez to rozumieć osobę odwiedzającą Serwis, w tym korzystającą z usług świadczonych przez Serwis;
 • RODO – należy przez to rozumieć Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Administrator danych osobowych

Jeśli inaczej nie wskazano w Serwisie, administratorem danych osobowych podawanych przez Użytkowników w Serwisie jest Usługodawca. 

Dane osobowe. Cele i podstawy prawne przetwarzania

Użytkownik, który jedynie przegląda Serwis i zapoznaje się z treściami ogólnodostępnymi, nie musi informować nas o swojej tożsamości. Niemniej jednak należy mieć na uwadze, że za dane osobowe mogą zostać uznane także dane zawarte w plikach cookies, jeśli możliwe jest ich pośrednie lub bezpośrednie powiązanie z osobą fizyczną. 

Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych w szerszym zakresie może mieć miejsce w związku z korzystaniem przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną w Serwisie (np. w celu skorzystania z formularza kontaktowego, złożeniem wniosku dotyczącego produktu bankowego, itp.). Podanie danych osobowych jest również niezbędne do korzystania z konta w bankowości elektronicznej. Informujemy, że nie jest możliwe anonimowe korzystanie z usług, dostępnych w niepublicznej części Serwisu, związanych z korzystaniem z bankowości elektronicznej (dostęp do konta).

Dane będą przetwarzane także do wykrywania botów i nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług świadczonych przez Usługodawcę. Przetwarzanie Twoich danych osobowych opiera się na różnych podstawach prawnych. W odniesieniu do świadczonych przez nas usług, w szczególności w zakresie udostępniania Użytkownikom treści i funkcjonalności w Serwisie Twoje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO (jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą). 

Jeżeli chodzi o  wykrywanie botów i nadużyć oraz analizy i pomiary statystyczne i udoskonalenie usług, Twoje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora).Uzasadnionym interesem administratora jest dopasowanie treści świadczonych przez nas usług np. zapewnienie bezpieczeństwa tych usług, a także ich ciągłe udoskonalanie. 

Bank może przetwarzać Twoje dane osobowe także na podstawie zgody, gdy z danej klauzuli wynika takie przetwarzanie (np. gdy nie jesteś klientem Banku i przekazujesz nam swoje dane w celach marketingowych).

 

Okres przetwarzania danych osobowych

Okres przetwarzania Twoich danych osobowych zależy od celu, w jakim dokonuje się tego przetwarzania. W odniesieniu do świadczonych przez nas usług Twoje dane będą przetwarzane przez okres, w którym usługi te będą świadczone oraz, czasami, po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń do czasu ich przedawnienia. W takim przypadku dane będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do realizacji tego typu celów. Jeżeli chodzi o wykrywanie bezpieczeństwa i nadużyć oraz pomiary statystyczne i udoskonalenie usługi, Twoje dane będą przetwarzane w tych celach do momentu wyrażenia sprzeciwu, chyba że Bank będzie w stanie wykazać, że w stosunku do danych istnieją dla Banku ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności lub dane będą niezbędne Bankowi do np. zapewnienia bezpieczeństwa, ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie ze świadczonych przez nas usług. Ponadto do wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych w zakresie w jakim zgoda stanowi podstawę prawną przetwarzania (o ile Bank będzie przetwarzał dane osobowe na podstawie zgody). Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.


Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji świadczonych przez nas usług. W razie nie podania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona. Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści witryn internetowych Usługodawcy do Twoich zainteresowań, wykrywania botów i nadużyć w świadczonych przez nas usługach, pomiarów statystycznych i udoskonalenia tych usług jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług. Zawsze masz możliwość usunięcia plików cookies ze swojego urządzenia (np. komputera).

 

Inspektor Ochrony Danych

W ramach prowadzonej przez nas działalności wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Zgodnie z art. 39 RODO Inspektor Ochrony Danych jest odpowiedzialny m.in. za monitorowanie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych. Można się z nim kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Jeżeli chcesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Banku skorzystaj proszę z następujących danych kontaktowych:

 • PLUS BANK S.A. - Inspektor Ochrony Danych, Al. Stanów Zjednoczonych 61A, 04-028 Warszawa;
 • wysyłając maila na adres naruszenia@plusbank.pl (tylko i wyłącznie w przypadku naruszeń ochrony danych osobowych),
 • poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na www.plusbank.pl („Kontakt z IOD”) lub iod@plusbank.pl (w przypadku chęci skorzystania z praw przysyłających na podstawie RODO prosimy o skorzystanie z formularza kontaktowego (Wniosek o skorzystanie z praw z zakresu danych).
 

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez Nas Twoich danych osobowych:

 • prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
 • prawo żądania sprostowania danych,
 • prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo wniesienia sprzeciwu gdy Bank przetwarza dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Twoje dane będą przetwarzane w tych celach do momentu wyrażenia sprzeciwu, chyba że Bank będzie w stanie wykazać, że w stosunku do danych istnieją dla Banku ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności lub dane będą niezbędne Bankowi do np. zapewnienia bezpieczeństwa, ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • prawo do wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych w zakresie w jakim zgoda stanowi podstawę prawną przetwarzania. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) możesz dodatkowo skorzystać z prawa do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Banku danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz prawie do przesłania ich innemu administratorowi danych, o ile jest to technicznie możliwe. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z Inspektorem Ochrony Danych. Dane kontaktowe wskazane są powyżej.
 

 

Odbiorcy danych osobowych

Twoje dane mogą być ujawnione, gdy Bank powierzył przetwarzanie danych osobowych lub udostępnił te dane na podstawie zawartych umów m.in. dostawcom usług IT – przy czym podmioty przetwarzające przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora. 

Twoje dane mogą być również przekazane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego).

 

Przekazywanie danych do Państwa Trzeciego

Przekazywanie danych do państw spoza Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) możliwe jest jedynie jeśli Komisja Europejska wydała decyzję odnośnie odpowiedniego poziomu ochrony danych w danym kraju, lub zapewnione są odpowiednie zabezpieczenia, takie jak standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję.

Przekazywanie danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) możliwe jest jedynie w zgodzie z RODO, w szczególności jeśli Komisja Europejska wydała decyzję odnośnie odpowiedniego poziomu ochrony danych w danym kraju, lub zapewnione są odpowiednie zabezpieczenia, takie jak standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję.
 

Odnośniki serwisów społecznościowych

Serwis Banku zawiera odnośniki do innych stron internetowych, na których mogą obowiązywać inne zasady dotyczące prywatności. Zalecamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityka prywatności innych portali lub serwisów.

 • Facebook – w Serwisie znajdują się odnośniki (linki) do Facebook. W tym celu w odpowiednich sekcjach i stronach umieszczany jest odnośnik do tego serwisu. Klikając odnośnik użytkownik przechodzi do serwisu Facebook, w którym obowiązują zasady ochrony prywatności ustalone przez administratora serwisu Facebook. Z zasadami tymi można zapoznać się pod adresem http://pl-pl.facebook.com/help/cookies
 • Youtube - w Serwisie znajdują się odnośniki (linki) do Youtube. W tym celu w odpowiednich sekcjach i stronach umieszczany jest odnośnik do tego serwisu. Klikając odnośnik użytkownik przechodzi do serwisu Youtube, w którym obowiązują zasady ochrony prywatności ustalone przez administratora serwisu Youtube które są dostępne pod adresem http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
 • Twitter - w Serwisie znajdują się odnośniki (linki) do Twitter. W tym celu w odpowiednich sekcjach i stronach umieszczany jest odnośnik do tego serwisu. Klikając odnośnik, użytkownik przechodzi do serwisu Twitter, w którym obowiązują zasady ochrony prywatności ustalone przez administratora serwisu Twitter. Z zasadami tymi można zapoznać się pod adresem https://twitter.com/privacy
 • Google+ – w Serwisie znajdują się odnośniki (linki) do Google+. W tym celu w odpowiednich sekcjach i stronach umieszczany jest odnośnik do tego serwisu. Klikając odnośnik, użytkownik przechodzi do serwisu Google+, w którym obowiązują zasady ochrony prywatności ustalone przez administratora serwisu Google+. Z zasadami tymi można zapoznać się pod adresem https://policies.google.com/privacy?hl=pl
 

Bezpieczeństwo

Korzystanie z Serwisu nie wiąże się ze szczególnymi zagrożeniami dla Użytkownika, ponad normalne zagrożenia związane z korzystaniem z sieci Internet. Pomimo to zalecamy Użytkownikom ostrożność i korzystanie z oprogramowania chroniącego przed tzw. malware i innymi zagrożeniami związanymi z siecią Internet (program antywirusowy, firewall). 

Stosujemy adekwatne i zgodne z aktualnym stanem techniki środki bezpieczeństwa, mające na celu zapewnienia ochrony danych osobowych Użytkowników przed ich nieuprawnionym wykorzystaniem, przetworzeniem, pozyskaniem i modyfikowaniem. 

Komunikacja między Twoim komputerem a naszym serwerem, gdy zbieramy Twoje dane osobowe, jest zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer). Dodatkowo nasze bazy danych zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad bezpieczeństwa, w tym ogólnych zasad postępowania w Internecie dostępnych pod adresem https://plusbank.pl/bezpieczenstwo

 
 

Pliki cookies

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki „cookies”. Dzięki zebranym informacjom możemy uzyskać informacje o tym, jak często odwiedzasz nasz serwis i które jego elementy Cię najbardziej interesują. Uzyskane dane wykorzystujemy dla lepszego dostosowania go Twoich potrzeb, ułatwienia Tobie funkcjonowania serwisu oraz w celach statystycznych. Pliki te nie mogą być wykorzystane do infekowania urządzenia wirusami lub innym złośliwym oprogramowaniem (malware).

Skonfigurowanie przeglądarki w sposób, który zablokuje instalację plików cookie dla określonych, wybranych przez Ciebie stronach internetowych lub dla wszystkich stron, może spowodować utratę pewnych funkcjonalności, które wymagają instalacji plików cookie. Informacje na temat zarządzania plikami cookie można znaleźć także na stronie http://wszystkoociasteczkach.pl/.

 

Pliki cookies - informacje szczegółowe:

 • W serwisach PLUS BANK S.A. stosuje się pliki cookies ” (tzw. „ciasteczka”), które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszych stron internetowych. Pliki „cookies” zawierają niewielkie ilości tekstu możliwe do odczytania tylko przez stronę , która je wysyła. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, które są przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu.
 • Serwery, na których umieszczone są strony internetowe PLUS BANK S.A. mogą odczytać informacje z urządzenia użytkownika przy każdorazowym połączeniu się urządzenia końcowego użytkownika z tą stroną internetową. Serwery te mogą także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z plikami cookies. W niniejszym dokumencie informacje dotyczące plików cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach serwisów Banku.
 • Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Niniejsza polityka jest zgodna z wymogami ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo Telekomunikacyjne.
 • Pliki cookies w ramach serwisów PLUS BANK S.A. wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości stron serwisu internetowego do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
  • utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego.
 • Pliki Cookies wykorzystywane przez serwis internetowy PLUS BANK S.A. mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki internetowej, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z serwisu internetowego PLUS BANK S.A. i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z serwisu internetowego.
 • W ramach serwisów Banku możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
  • "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu internetowego,
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie serwisu internetowego,
  • pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu internetowego,
  • "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
 • W zakresie w jakim wymagają tego przepisy prawa przechowywanie plików cookies oraz uzyskiwanie do nich dostępu wymaga zgody Użytkownika. Taka zgoda może być wyrażona za pomocą ustawień przeglądarki internetowej Zgodnie z wymogami prawnymi za potwierdzenie zgody na wykorzystanie plików cookie uznaje się skonfigurowanie przeglądarki pozwalające na instalację plików cookies na komputerze
 • W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne ustawienia przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies może oznaczać, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji
 • Masz prawo do odmowy zapisywania i odczytywania plików „cookies” na Twoim urządzeniu (komputer, laptop, telefon, itp.). Aby to zrobić musisz zaznaczyć odpowiednie ustawienia w opcjach przeglądarki internetowej, lub nie wyrazić zgody w przypadku gdy aplikacja zawarta na serwisie internetowym będzie się Ciebie o to pytać.
 • W dowolnej chwili zaprzestać dostarczania tych informacji naszemu serwisowi poprzez wykasowanie plików cookie zapisanych na ich urządzeniach końcowych przez nasz serwis. Aby tego dokonać należy zmienić ustawienia aktualnie używanej przeglądarki internetowej. Więcej informacji:
​         W razie problemów doradzamy skorzystanie z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktowanie się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie
 • Wyłączenie stosowania cookies może powodować trudności lub całkowicie uniemożliwić korzystanie z niektórych usług w ramach serwisów internetowych Banku. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast co do zasady braku możliwości dostępu do treści zamieszczanych na stronie http://www.plusbank.pl/. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego PLUS BANK S.A.
 • Stosujemy następujące pliki cookie na naszych stronach:
Nazwa pliku Cookie Wygasa po (okres ważności) Opis pliku cookie
PHPSESSID z końcem sesji plik cookie wykorzystywany do rozpoznawanie sesji oraz prawidłowego wyświetlania informacji w serwisie
PHPSESSID 2 godziny do utrzymania sesji na stronie
.secure.plusbank.pl z końcem sesji; 1 dzień; 10 lat wykorzystywany do przesyłania szyfrowanych informacji wprowadzanych w formularzu kontaktowym (_smvs, smuuid, smvr, TS014*)
 

 

W jaki sposób zmienić ustawienia dotyczące cookies w różnych przeglądarkach?

 • Mozilla Firefox – kliknij tutaj
 • Microsoft Internet Explorer - kliknij tutaj
 • Google Chrome - kliknij tutaj
 • Opera - kliknij tutaj
 • Apple Safari - kliknij tutaj
 • w telefonach komórkowych, tabletach i innych urządzeniach mobilnych - zachęcamy do zapoznania się z opcjami prywatności na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia mobilnego.

Sprawdź nasze
inne produkty
X
Drogi użytkowniku
Na stronie internetowej PLUS BANK S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Stanów Zjednoczonych 61A, 04-028 Warszawa, pliki cookies (ciasteczka) używane są w celu zarządzania danymi użytkowników, uwierzytelnianiem, nawigacją oraz innymi funkcjami niezbędnymi do prawidłowego jej funkcjonowania, opisanymi szczegółowo w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisach internetowych PLUS BANK S.A. W programie służącym do przeglądania stron internetowych (przeglądarce internetowej np. Firefox, Chrome, Internet Explorer lub innej) w dowolnym momencie można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, w tym wyłączyć obsługę plików cookies. Pamiętaj, że zmiana ta może spowodować brak dostępu do niektórych funkcji Serwisu.

Użytkownik, który jedynie przegląda Serwis i zapoznaje się z treściami ogólnodostępnymi, nie musi informować nas o swojej tożsamości. Niemniej jednak należy mieć na uwadze, że za dane osobowe mogą zostać uznane także dane zawarte w plikach cookies, jeśli możliwe jest ich pośrednie lub bezpośrednie powiązanie z osobą fizyczną. Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych w szerszym zakresie może mieć miejsce w związku z korzystaniem przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną w Serwisie (np. w celu skorzystania z formularza kontaktowego, złożeniem wniosku dotyczącego produktu bankowego, wyrażenia zgody na przetwarzania danych osobowych gdy nie jesteś Klientem Banku itp.). Podanie danych osobowych jest również niezbędne do korzystania z konta w bankowości elektronicznej. Informujemy, że nie jest możliwe anonimowe korzystanie z usług, dostępnych w niepublicznej części Serwisu, związanych z korzystaniem z bankowości elektronicznej (dostęp do konta).
Przejdź do serwisu