Przydatne linki

Przydatne linki

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisach internetowych PLUS BANK S.A.

W serwisach PLUS BANK S.A. dbamy o ochronę prywatności Użytkowników. Niniejsza polityka prywatności zawiera podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies w naszym serwisie.

DEFINICJE

Ilekroć w Polityce prywatności jest mowa o:

 • Administrator - należy przez to rozumieć PLUS BANK S.A. z siedzibą w Warszawie;
 • Dane osobowe – należy przez to rozumieć wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (,,osobie, której dane dotyczą''); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
 • Konto – należy przez to rozumieć konto w bankowości elektronicznej, zapewniające dostęp do niepublicznej części Serwisu, do którego mogą się korzystać tylko ci Użytkownicy, którzy są klientami Banku;
 • Polityka prywatności – Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisach internetowych PLUS BANK S.A.;
 • RODO – należy przez to rozumieć Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
 • Serwis – należy przez to rozumieć zespół stron internetowych udostępnionych przez Bank na serwerach internetowych pod adresami: https://plusbank.pl, https://plusbank24.pl;
 • Usługodawcy, Banku, PLUS BANK S.A. lub równoważnie „nas” – należy przez to rozumieć PLUS BANK S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Stanów Zjednoczonych 61A, 04-028 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000096937, NIP: 781-00-14-345, REGON: 630520298,
 • Użytkownik – należy przez to rozumieć osobę odwiedzającą Serwis, w tym korzystającą z usług świadczonych przez Serwis.

ADMINISTRATOR

Jeśli inaczej nie wskazano w Serwisie, administratorem danych osobowych podawanych przez Użytkowników w Serwisie jest Usługodawca.

DANE OSOBOWE

To wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (,,osobie, której dane dotyczą''); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, np.: imiona i nazwisko, PESEL, e-mail, numer dokumentu tożsamości.

CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA

Użytkownik, który jedynie przegląda Serwis i zapoznaje się z treściami ogólnodostępnymi, nie musi informować nas o swojej tożsamości. Niemniej jednak należy mieć na uwadze, że za dane osobowe mogą zostać uznane także dane zawarte w plikach cookies, jeśli możliwe jest ich pośrednie lub bezpośrednie powiązanie z osobą fizyczną.

Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych w szerszym zakresie może mieć miejsce w związku z korzystaniem przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną w Serwisie (np. w celu skorzystania z formularza kontaktowego, złożeniem wniosku dotyczącego produktu bankowego, itp.). Podanie danych osobowych jest również niezbędne do korzystania z konta w bankowości elektronicznej. Informujemy, że nie jest możliwe anonimowe korzystanie z usług, dostępnych w niepublicznej części Serwisu, związanych z korzystaniem z bankowości elektronicznej (dostęp do konta).

Przetwarzanie Twoich danych osobowych opiera się na różnych podstawach prawnych. W odniesieniu do świadczonych przez nas usług, w szczególności w zakresie udostępniania Użytkownikom treści i funkcjonalności w Serwisie Twoje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO (jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą).

Dane osobowe będą przetwarzane także w celach bezpieczeństwa, np. wykrywanie botów i nadużyć.

Jeżeli chodzi o cele bezpieczeństwa, np. wykrywanie botów i nadużyć, Twoje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

Bank może przetwarzać Twoje dane osobowe także na podstawie zgody, gdy z danej klauzuli wynika takie przetwarzanie (np. gdy nie jesteś klientem Banku i przekazujesz nam swoje dane w celach marketingowych).

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych zostały szczegółowo opisane w klauzulach informacyjnych.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Okres przetwarzania Twoich danych osobowych zależy od celu, w jakim dokonuje się tego przetwarzania.

W odniesieniu do świadczonych przez nas usług Twoje dane będą przetwarzane przez okres, w którym usługi te będą świadczone oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa.

W takim przypadku dane będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do realizacji tego typu celów. Jeżeli chodzi o cele bezpieczeństwa, np. wykrywanie bezpieczeństwa i nadużyć, Twoje dane będą przetwarzane w tych celach do momentu wyrażenia sprzeciwu, chyba że Bank będzie w stanie wykazać, że w stosunku do danych istnieją dla Banku ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności lub dane będą niezbędne Bankowi.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych w zakresie w jakim zgoda stanowi podstawę prawną przetwarzania. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

Gdy Administrator osiągnie zamierzone (pierwotne) cele przetwarzania, powinien zaprzestać przetwarzania danych osobowych, np. usunąć je lub zanonimizować, za wyjątkiem sytuacji kiedy określone przepisy prawa wymagają dalszego przechowywania danych, w szczególności: ustawa z 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, ustawa z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawa z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, ustawa z 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, ustawa z 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.

DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji świadczonych przez nas usług lub wynika z obowiązujących przepisów prawa. W razie nie podania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

W ramach prowadzonej przez nas działalności wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych.

Uprzejmie informujemy, że do Inspektora Ochrony Danych, należy kierować wyłącznie zgłoszenia dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Bank, w tym realizacji praw na gruncie RODO. Jeśli zgłoszenie dotyczy spraw związanych z ochroną danych osobowych i przekazane dane osobowe są wystarczające do identyfikacji i weryfikacji, to uprzejmie informujemy, że niezwłocznie, co do zasady, nie później niż w ciągu miesiąca Bank udzieli odpowiedzi. W przypadku braku możliwości identyfikacji, niezwłocznie poinformujemy o tym np. w odrębnym mailu lub piśmie.

Do kompetencji Inspektora Ochrony Danych nie należy natomiast załatwianie innych spraw, tj. kwestie związane z obsługą klienta, przesyłaniem ofert, prowadzenie działań windykacyjnych, sprawy cywilne etc. Jeżeli zgłoszenie dotyczy kwestii niezwiązanych z przetwarzaniem danych osobowych, uprzejmie prosimy o przesłanie zgłoszenia na adresy podane na stronie plusbank.pl lub poprzez kontakt z Infolinią.

Jeżeli chcesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych skorzystaj proszę z następujących danych kontaktowych:

 • PLUS BANK S.A. - Inspektor Ochrony Danych, Al. Stanów Zjednoczonych 61A, 04-028 Warszawa;
 • poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na plusbank.pl („Kontakt z IOD”) lub iod[@]plusbank.pl (w przypadku chęci skorzystania z praw przysyłających na podstawie RODO prosimy o skorzystanie z formularza kontaktowego (Wniosek o skorzystanie z praw z zakresu danych osobowych).

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Jeśli zgłoszenie dotyczy spraw związanych z ochroną danych osobowych i przekazane dane osobowe są wystarczające do identyfikacji i weryfikacji, to uprzejmie informujemy, że niezwłocznie, co do zasady, nie później niż w ciągu miesiąca Bank udzieli odpowiedzi. W przypadku braku możliwości identyfikacji, niezwłocznie poinformujemy o tym np. w odrębnym mailu lub piśmie.

W zależności od celów przetwarzania danych osobowych i informacji zawartych w klauzulach informacyjnych, na zasadach określonych w art. 15-22 RODO, mogą Tobie przysługiwać następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez Nas Twoich danych osobowych:

 • żądania usunięcia danych osobowych,
 • sprzeciwienia się dalszemu przetwarzaniu swoich danych osobowych,
 • sprostowania i uzupełnienia swoich danych osobowych,
 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • przenoszenia swoich danych osobowych.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom przetwarzającym dane osobowe. Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał dane w imieniu administratora i realizował wskazane przez niego cele.

Powierzenie przetwarzania danych osobowych przez administratora nie wymaga Twojej zgody.

Administrator nie musi powiadamiać Ciebie, gdy powierza przetwarzanie danych osobowych podmiotowi przetwarzającemu. Wystarczająca będzie ogólna informacja o odbiorcach danych lub ich kategoriach, przekazywana w ramach realizacji klauzuli informacyjnej.

Bank ma obowiązek udzielenia informacji stanowiących tajemnicę bankową m.in. do:

 • Komisji Nadzoru Finansowego,
 • sądu, prokuratora, policji,
 • Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • innych banków i instytucji kredytowych w zakresie, w jakim informacje te są niezbędne w związku z wykonywaniem czynności bankowych oraz nabywaniem i zbywaniem wierzytelności.

Ponadto Twoje dane mogą być również przekazane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego).

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO

Przekazywanie danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub organizacji międzynarodowej, następuje tylko, gdy Administrator i podmiot przetwarzający spełnią warunki określone w RODO.

W konsekwencja, przekazanie danych osobowych jest możliwe, co do zasady jeśli Komisja Europejska wydała decyzję odnośnie odpowiedniego poziomu ochrony danych w danym kraju, lub zapewnione są odpowiednie zabezpieczenia, takie jak standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską.

BEZPIECZEŃSTWO

Korzystanie z Serwisu nie wiąże się ze szczególnymi zagrożeniami dla Użytkownika, ponad normalne zagrożenia związane z korzystaniem z sieci Internet. Pomimo to zalecamy Użytkownikom ostrożność i korzystanie z oprogramowania chroniącego przed tzw. malware i innymi zagrożeniami związanymi z siecią Internet (program antywirusowy, firewall).

Administrator powinien zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych osobowych oraz wdrożyć rozwiązania gwarantujące ochronę danych osobowych. Stosuje do tego odpowiednie środki techniczne i organizacyjne. Uwzględnia przy tym:

 1. ogólny stan wiedzy technicznej,
 2. koszt wdrażania tych środków,
 3. charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania danych osobowych,
 4. ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia.

Stosujemy adekwatne i zgodne z aktualnym stanem techniki środki bezpieczeństwa, mające na celu zapewnienia ochrony danych osobowych.

Komunikacja między Twoim komputerem a naszym serwerem, gdy zbieramy Twoje dane osobowe, jest zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer). Dodatkowo nasze bazy danych zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad bezpieczeństwa, w tym ogólnych zasad postępowania w Internecie dostępnych pod adresem https://plusbank.pl/bezpieczenstwo.

PLIKI COOKIES

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki „cookies”. Dzięki zebranym informacjom możemy uzyskać informacje o tym, jak często odwiedzasz nasz serwis i które jego elementy Cię najbardziej interesują. Uzyskane dane wykorzystujemy dla lepszego dostosowania go Twoich potrzeb, ułatwienia Tobie funkcjonowania serwisu oraz w celach statystycznych. Pliki te nie mogą być wykorzystane do infekowania urządzenia wirusami lub innym złośliwym oprogramowaniem (malware).

Skonfigurowanie przeglądarki w sposób, który zablokuje instalację plików cookie dla określonych, wybranych przez Ciebie stronach internetowych lub dla wszystkich stron, może spowodować utratę pewnych funkcjonalności, które wymagają instalacji plików cookie. Informacje na temat zarządzania plikami cookie można znaleźć także, np. na stronie http://wszystkoociasteczkach.pl/.

Pliki cookies  - informacje szczegółowe

 1. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. W serwisach PLUS BANK S.A. stosuje się pliki cookies ” (tzw. „ciasteczka”), które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszych stron internetowych. Pliki „cookies” zawierają niewielkie ilości tekstu możliwe do odczytania tylko przez stronę , która je wysyła. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, które są przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu.
 3. Serwery, na których umieszczone są strony internetowe PLUS BANK S.A. mogą odczytać informacje z urządzenia użytkownika przy każdorazowym połączeniu się urządzenia końcowego użytkownika z tą stroną internetową. Serwery te mogą także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z plikami cookies. W niniejszym dokumencie informacje dotyczące plików cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach serwisów Banku.
 4. Pliki Cookies wykorzystywane przez serwis internetowy PLUS BANK S.A. mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki internetowej, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z serwisu internetowego PLUS BANK S.A. i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z serwisu internetowego.
 5. W zakresie w jakim wymagają tego przepisy prawa przechowywanie plików cookies oraz uzyskiwanie do nich dostępu wymaga zgody Użytkownika. Taka zgoda może być wyrażona za pomocą ustawień przeglądarki internetowej Zgodnie z wymogami prawnymi za potwierdzenie zgody na wykorzystanie plików cookie uznaje się skonfigurowanie przeglądarki pozwalające na instalację plików cookies na komputerze
 6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne ustawienia przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies może oznaczać, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
 7. Masz prawo do odmowy zapisywania i odczytywania plików „cookies” na Twoim urządzeniu (komputer, laptop, telefon, itp.). Aby to zrobić musisz zaznaczyć odpowiednie ustawienia w opcjach przeglądarki internetowej, lub nie wyrazić zgody w przypadku gdy aplikacja zawarta na serwisie internetowym będzie się Ciebie o to pytać.
 8. W dowolnej chwili zaprzestać dostarczania tych informacji naszemu serwisowi poprzez wykasowanie plików cookie zapisanych na ich urządzeniach końcowych przez nasz serwis. Aby tego dokonać należy zmienić ustawienia aktualnie używanej przeglądarki internetowej. Więcej informacji:
  1. Internet Explorer - https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer,
  2. Chrome - https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl,
  3. Firefox - https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,
  4. Safari - https://support.apple.com/pl-pl/HT201265.
 1. Wyłączenie stosowania cookies może powodować trudności lub całkowicie uniemożliwić korzystanie z niektórych usług w ramach serwisów internetowych Banku. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast co do zasady braku możliwości dostępu do treści zamieszczanych na stronie http://plusbank.pl/. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego PLUS BANK S.A.
 2. Wiecej informacji znajduje się na stronie https://plusbank.pl/o-banku/polityka-prywatnosci-cookies.
 3. Stosujemy następujące pliki cookie na naszych stronach:
 
Nazwa pliku Cookie Wygasa po (okres ważności) Opis pliku cookie
PHPSESSID z końcem sesji plik cookie wykorzystywany do rozpoznawania sesji oraz prawidłowego wyświetlania informacji w serwisie
PHPSESSID 2 godziny do utrzymania sesji na stronie
.secure.plusbank.pl z końcem sesji; 1 dzień; 10 lat wykorzystywany do przesyłania szyfrowanych informacji wprowadzanych w formularzu kontaktowym (_smvs, smuuid, smvr, TS014*)
 

 

W jaki sposób zmienić ustawienia dotyczące cookies w różnych przeglądarkach?

 • Mozilla Firefox – kliknij tutaj
 • Microsoft Internet Explorer - kliknij tutaj
 • Google Chrome - kliknij tutaj
 • Opera - kliknij tutaj
 • Apple Safari - kliknij tutaj
 • w telefonach komórkowych, tabletach i innych urządzeniach mobilnych - zachęcamy do zapoznania się z opcjami prywatności na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia mobilnego.

Sprawdź nasze
inne produkty
X
Drogi użytkowniku
Na stronie internetowej PLUS BANK S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Stanów Zjednoczonych 61A, 04-028 Warszawa, pliki cookies (ciasteczka) używane są w celu zarządzania danymi użytkowników, uwierzytelnianiem, nawigacją oraz innymi funkcjami niezbędnymi do prawidłowego jej funkcjonowania, opisanymi szczegółowo w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisach internetowych PLUS BANK S.A. W programie służącym do przeglądania stron internetowych (przeglądarce internetowej np. Firefox, Chrome, Internet Explorer lub innej) w dowolnym momencie można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, w tym wyłączyć obsługę plików cookies. Pamiętaj, że zmiana ta może spowodować brak dostępu do niektórych funkcji Serwisu.

Użytkownik, który jedynie przegląda Serwis i zapoznaje się z treściami ogólnodostępnymi, nie musi informować nas o swojej tożsamości. Niemniej jednak należy mieć na uwadze, że za dane osobowe mogą zostać uznane także dane zawarte w plikach cookies, jeśli możliwe jest ich pośrednie lub bezpośrednie powiązanie z osobą fizyczną. Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych w szerszym zakresie może mieć miejsce w związku z korzystaniem przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną w Serwisie (np. w celu skorzystania z formularza kontaktowego, złożeniem wniosku dotyczącego produktu bankowego, wyrażenia zgody na przetwarzania danych osobowych gdy nie jesteś Klientem Banku itp.). Podanie danych osobowych jest również niezbędne do korzystania z konta w bankowości elektronicznej. Informujemy, że nie jest możliwe anonimowe korzystanie z usług, dostępnych w niepublicznej części Serwisu, związanych z korzystaniem z bankowości elektronicznej (dostęp do konta).
Przejdź do serwisu