Rodzina 500 plus

Program Rodzina 500+ gwarantuje regularne wsparcie dla rodziców wychowujących dzieci. Kwota 500 zł co miesiąc dla drugiego i każdego kolejnego dziecka w rodzinie wypłacana będzie aż do uzyskania przez dziecko pełnoletności.

Rodzina 500+


Program Rodzina 500+ gwarantuje regularne wsparcie dla rodziców wychowujących dzieci. Kwota 500 zł co miesiąc dla drugiego i każdego kolejnego dziecka w rodzinie wypłacana będzie aż do uzyskania przez dziecko pełnoletności. Wsparcie zostanie przyznane bez względu na wysokość dochodów rodziny czy stan cywilny rodziców. Otrzymają je także rodzice i opiekunowie samotnie wychowujący dzieci, niezależnie od kwoty świadczeń alimentacyjnych. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwsze i jedyne dziecko, jeśli spełniają kryterium dochodowe.

Najważniejsze informacje

 • 500 zł dla drugiego i każdego kolejnego dziecka w rodzinie, a także na pierwsze i jedyne dziecko dla rodzin o niskich dochodach.

 • Wsparcie dla każdej rodziny, w tym także dla rodziców samotnie wychowujących dzieci.

 • Pieniądze wypłacane regularnie, co miesiąc, aż do osiągnięcia przez dziecko 18. roku życia.

O PROGRAMIE

Program Rodzina 500+ to systemowe wsparcie polskich rodzin, którego podstawą prawną jest Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. poz. 195). Zgodnie z zapisami Ustawy,  z pomocy państwa w wychowaniu dzieci skorzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci w wieku do ukończenia 18. r.ż. Rodzina z dwojgiem niepełnoletnich dzieci będzie mogła otrzymać 500 zł na drugie dziecko niezależnie od dochodu. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę rodzina otrzyma wsparcie także na pierwsze lub jedyne dziecko w wieku do ukończenia 18 r.ż.  Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1200 zł netto. Dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł otrzymają także rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka na każde dziecko, na podstawie Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Główne zasady programu w 2017 roku pozostają bez zmian. Pojawią się natomiast ułatwienia w zakresie ujednolicenia terminów składania wniosków o świadczenia wychowawcze, rodzinne a także świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Wnioski o przyznanie wspomnianych świadczeń będą przyjmowane od 1 sierpnia br. Dotyczy to wniosków składanych osobiście lub listownie, jak i tych, które zostaną przesłane drogą elektroniczną poprzez ministerialny portal „Empatia”, a także poprzez systemy bankowe, PUE ZUS i Profil Zaufany. Co więcej, począwszy od 2018 roku zainteresowani będą mogli składać wnioski drogą elektroniczną już w lipcu. Szczegółowe informacje dotyczące programu oraz zasad składania wniosków są dostępne na stronie www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/
Zmiany w programie „Rodzina 500+” będą dotyczyć również likwidacji nielicznych, aczkolwiek niepożądanych zjawisk. Polegały one m.in. na dopasowywaniu przez rodziców dochodu do kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko, deklarowaniu niezgodnie ze stanem faktycznym samotnego wychowywania dziecka oraz pobieraniu świadczenia wychowawczego przez osoby niezamieszkujące w Polsce.

Okresy świadczeniowe

Wnioski o świadczenie wychowawcze na kolejny okres, trwający od 1 października 2018 r. do 30 września 2019 r.,  można składać od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl, przez bankowość elektroniczną lub przez portal PUE ZUS , a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście w urzędzie lub za pośrednictwem poczty.

 Jeśli osoba złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze na kolejny okres w terminie do 31 sierpnia, przyznanie świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik nastąpi do 31 października tego roku czyli bez przerwy w płatnościach dla osób już korzystających z tego świadczenia.

W przypadku gdy osoba złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 września do 31 września danego roku, ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik i listopad nastąpi nie później niż do 30 listopada tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 października do 31 października danego roku, ustalenie oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik, listopad i grudzień, nastąpi nie później niż do dnia 31 grudnia tego roku.

 Analogiczny mechanizm będzie obowiązywał w kolejnych miesiącach, tj.:

 • w przypadku złożenia kompletnego wniosku w listopadzie, przyznanie świadczenia następuje za miesiące od listopada, a wypłata przyznanego świadczenia nastąpi najpóźniej do dnia 31 stycznia,
 • w przypadku złożenia kompletnego wniosku w grudniu, przyznanie świadczenia następuje za miesiące od grudnia, a wypłata przyznanego świadczenia nastąpi najpóźniej do końca lutego,
 • w przypadku złożenia kompletnego wniosku w styczniu, przyznanie świadczenia następuje za miesiące od stycznia, a wypłata przyznanego świadczenia również nastąpi najpóźniej do końca lutego,
 • wnioski składane od lutego będą podlegać rozpatrzeniu na bieżąco.

W przypadku złożenia wniosku na nowy okres zasiłkowy w kolejnych miesiącach, świadczenie będzie przyznawane od miesiąca, w którym rodzic złoży wniosek, a wypłaty przyznanego świadczenia realizowane będą co miesiąc na bieżąco.


PLUS BANK S.A. W PROGRAMIE

 • PLUS BANK S.A. umożliwia Ci złożenie Wniosku Rodzina 500+ online w serwisie internetowym usługi plusbank24. Wniosku Rodzina 500+ nie można złożyć w oddziale banku ani przez infolinię banku.

 • Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników i nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku obsługiwanego przez wybrany Organ prowadzący w gminie, po tym jak wniosek zostanie przekazany do tego Organu. Wniosek oraz załączniki są usuwane z serwerów Banku  bezpowrotnie po wysłaniu do systemu informatycznego Emp@tia.

 

Informacje o programie Rodzina 500+ na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Krok po Kroku

KROK 1
Wypełnij Wniosek Rodzina 500+ w bankowości elektronicznej plusbank24. Jeżeli wypełniasz Wniosek Rodzina 500+ także na pierwsze dziecko (pierwsze dziecko to najstarsze lub jedyne dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18 r. życia), przygotuj skany oświadczeń o dochodach wszystkich członków rodziny oraz pozostałych wymaganych oświadczeń. Pamiętaj: jeżeli jedyną osobą osiągającą dochody, o których mowa w zał. 2, 3 i 4 jest Wnioskodawca, wniosek można złożyć bez załączania skanów oświadczeń o dochodach pozostałych członków rodziny.
Wniosek nie będzie dostępny, jeśli założyłeś rachunek w trybie korespondencyjnym, tj  potwierdzony przelewem weryfikacyjnym z innego Banku.

KROK 2
Zaloguj się do plusbank24 i wejdź w menu Wnioski. Wniosek Rodzina 500+  jest pierwszym wnioskiem na liście wniosków możliwych do złożenia w Banku. Kliknij link Złóż wniosek znajdujący się obok nazwy wniosku i przejdź do formularza wniosku. Po przejściu do formularza Rodzina 500+, klient zostaje wylogowany z serwisu pb24. Formularz został maksymalnie uproszczony  po to, żeby jego wypełnienie było jak najszybsze, np. część pól zostanie wypełniona automatycznie na podstawie danych z systemu Banku, tj. imię i nazwisko, PESEL, obywatelstwo, adres zamieszkania czy rachunek bankowy, na który będą trafiać środki.

KROK 3 
Po wypełnieniu wszystkich koniecznych pól i zatwierdzeniu wniosku otrzyma on status Złożony. Status wniosku sprawdzisz w menu Złożone wnioski. Zgodnie z zapisami Ustawy, szczegóły złożonego wniosku nie będą dostępne w bankowości elektronicznej.

KROK 4 
Obsługa wniosku przez Bank jest zakończona. Twój wniosek został przekierowany do państwowego systemu informatycznego Emp@tia. Jeśli wniosek został poprawnie złożony, na adres email podany we wniosku otrzymasz z systemu emp@tia Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO). W potwierdzeniu złożenia wniosku zawarte są wszystkie informacje potrzebne do wyjaśnienia ewentualnych pytań lub wątpliwości związanych z obsługą wniosku przez system informatyczny Emp@tia lub wskazany przez Ciebie Organ prowadzący w gminie postępowanie w sprawie świadczenia.

Pamiętaj:

 • Jeśli Twojej gminy nie ma na liście w plusbank24, złóż Wniosek Rodzina 500+ osobiście w urzędzie miasta/gminy właściwym dla Twojego miejsca zamieszkania lub online w plusbank24 w późniejszym terminie. Brak gminy na liście w plusbank24 oznacza, że gmina ta nie została jeszcze podłączona do Centralnego Systemu Informatycznego Zabezpieczenia Społecznego utworzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W przypadku pytań dotyczących terminu przyłączenia przypisanego Ci Organu gminy do wspomnianego systemu, skontaktuj się osobiście lub telefonicznie z urzędem miasta/gminy.
 • Po dostarczeniu wszystkich danych do systemu informatycznego Emp@tia Bank bezpowrotnie usuwa wszystkie podane we wniosku informacje. Rola PLUS BANK S.A. w tym procesie polega na udostępnieniu i wysłaniu wniosku poprzez serwis plusbank24 do Organu prowadzącego w gminie.
 • Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników i nie posiada informacji dotyczących wniosku obsługiwanego przez wybrany Organ gminy prowadzący postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego Rodzina 500+.
 • Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) jest dla Ciebie potwierdzeniem, że złożony wniosek został prawidłowo przekazany do obsługi przez wybrany Organ prowadzący w gminie.
 • Adres e-mail, z którego zostanie przesłane Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) to: upo@mrpips.gov.pl
 • Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) zostanie wysłane na podany adres e-mail w ciągu 24 godzin od wypełnienia i wysłania wniosku w plusbank24.
 • ​Jeżeli na wskazany we wniosku adres e-mail nie zostało wysłane UPO, skontaktuj się ze wskazanym we wniosku Organem prowadzącym w gminie.

Organ prowadzący w gminie (np. MOPS): po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, tj. po przyznaniu świadczenia wychowawczego w drodze decyzji administracyjnej, Organ prowadzący w gminie będzie co miesiąc wypłacać świadczenie wychowawcze w ramach Programu Rodzina 500+ na wskazany we wniosku rachunek.

 • Jeżeli na wskazany we wniosku adres e-mail zostało wysłane Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) i chcesz sprawdzić dalszy status swojego wniosku, skontaktuj się bezpośrednio z wybranym Organem gminy prowadzącym postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego.
 • ​Po przekazaniu wypełnionego Wniosku Rodzina 500+ do Organu prowadzącego w gminie, ewentualne dodatkowe działania związane z obsługą wniosku będą załatwiane przez ten Organ w sposób tradycyjny, czyli w formie pisemnej

 

Wniosek Rodzina 500+ | pytania i odpowiedzi

1. Czy PLUS BANK S.A. umożliwia złożenie wniosku Rodzina 500+?
Elektroniczne wnioski Rodzina 500+ dostępne są w PLUS BANK S.A. dla osób, które są klientami Banku i mają dostęp do serwisu internetowego Banku.  
2. Jak złożyć wniosek Rodzina 500+ za pośrednictwem PLUS BANK S.A. ?
 1. Zanim zaczniesz wypełniać wniosek
 • przygotuj dane osobowe swoje i osób zamieszkujących z Tobą w gospodarstwie domowym, w tym dzieci (m.in. imię, nazwisko, PESEL, stan cywilny, nazwę urzędu skarbowego, w którym rozlicza się dana osoba). Te dane, którymi dysponuje Bank, zostaną zaczytane z systemu Banku automatycznie.
 • przygotuj dokumenty, które potwierdzają dochody rodziny, niepełnosprawność lub sytuację formalno-prawną rodziny w wersji elektronicznej. Zakres dokumentów wymaganych do dołączenia do wniosku jest uzależniony od indywidualnej sytuacji wnioskującego.
 • sprawdź, jaki urząd w Twojej gminie będzie rozpatrywał wnioski Rodzina 500+ obejmujące Twoje miejsce zamieszkania.
 • przygotuj adres e-mail, na który otrzymasz Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO)  będące Urzędowym Poświadczeniem Przedłożenia (UPP) wniosku Rodzina 500+.
 1. Zaloguj się do serwisu internetowego plusbank24.
 2. Wejdź w menu Wnioski i wybierz z listy Wniosek Rodzina 500plus.
 3. Wypełnij dane we wniosku podążając za instrukcjami na ekranie.
Pamiętaj, aby do listy członków rodziny dodać dane swojego PIERWSZEGO dziecka, nawet jeśli wypełniasz wniosek jedynie na drugie i kolejne dziecko oraz dane swojego współmałżonka/-i (partnera/-ki) wraz z numerem PESEL.
 1. Załącz załączniki do wniosku, o ile będą one wymagane.
 2. Zatwierdź i zakończ wniosek.
 3. Pobierz i zapisz w bezpiecznej lokalizacji kopię wypełnionego wniosku Rodzina 500+. To jedyny moment, kiedy będzie możliwe pobranie kopii wniosku złożonego za pośrednictwem Banku.
 4. Po przekazaniu przez Bank wniosku do właściwego organu prowadzącego w gminie, na adres e-mail podany we wniosku otrzymasz Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO)/Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP). Wiadomość e-mail z UPO/UPP o tytule „UPO/UPP wniosek SW-1 nr XXXXXXXXXXXXXXX” otrzymasz z adresu e-mail: upo@mrpips.gov.pl.
Jak tylko otrzymasz UPO/UPP na adres e-mail, który wskazałeś we wniosku Rodzina 500+, wszelkie pytania i obsługę wniosku Rodzina 500+ przejmuje organ prowadzący w gminie (np. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej). W razie pytań o wniosek Rodzina 500+ prosimy o kontakt bezpośrednio z danym organem prowadzącym, który obejmuje Twoje miejsce zamieszkania.

3. Gdzie złożyć wniosek Rodzina 500+?
Wniosek możesz złożyć przez internet:
 • w serwisie internetowym plusbank24  
 • przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS-u
 • w serwisie emp@tia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 • w serwisach internetowych wybranych banków w Polsce
Wniosek Rodzina 500+ możesz złożyć również pocztowo lub osobiście w miejscu wskazanym przez organ prowadzący w gminie, któremu podlegasz ze względu na miejsce zamieszkania. Wniosku Rodzina 500+ nie można złożyć w oddziale Banku  ani przez infolinię Banku .

4. Czy muszę być klientem PLUS BANK S.A. , aby złożyć wniosek Rodzina 500+ za pośrednictwem tego Banku?
Elektroniczne wnioski Rodzina 500+ dostępne są w PLUS BANK S.A.  jedynie dla osób, które są klientami Banku i mają dostęp do serwisu internetowego plusbank24 .

5. Jestem klientem PLUS BANK S.A.  i mam dostęp do serwisu internetowego plusbank24 . Dlaczego nie mogę złożyć wniosku Rodzina 500+?
Jeśli otworzyłeś konto w PLUS BANK S.A. potwierdzając swoje dane przelewem aktywacyjnym z innego banku i nie potwierdziłeś swoich danych osobowych w oddziale Banku, nie możesz złożyć wniosku Rodzina 500+ przez serwis internetowy plusbank24. Jeśli potwierdzisz swoją tożsamość w dowolnym oddziale PLUS BANK S.A., będziesz mógł złożyć wniosek Rodzina 500+ za pośrednictwem serwisu internetowego plusbank24 .
Jeśli powyższy opis nie dotyczy Twojej sytuacji, prosimy o kontakt z infolinią Banku w celu wyjaśnienia sytuacji.

6. Skąd mam wiedzieć, do jakiego organu prowadzącego w gminie skierować wniosek?
Zwróć się do gminy, w której mieszkasz, o taką informację.

7. Jakie konto podać we wniosku Rodzina 500+ do wypłaty świadczeń?
Jeśli składasz wniosek w serwisie internetowym plusbank24 , wskazane zostanie konto w Banku bez możliwości jego zmiany.
 
8. Czy po wysłaniu wniosku Rodzina 500+ przez serwis internetowy plusabnk24  będzie można go modyfikować?
Nie, nie ma takiej możliwości. Jeśli chcesz zmodyfikować/uzupełnić wniosek udaj się do organu prowadzącego w Twojej gminie, który wskazałeś we wniosku.

9. Kto składa wniosek Rodzina 500+? Czy wniosek składa jeden rodzic, czy oboje?
Wniosek składa jeden z rodziców. Nie jest ważny stan cywilny rodziców, wsparcie dostaną wszystkie rodziny — takie, w których rodzice żyją w związku małżeńskim albo związku nieformalnym oraz te, w których jeden z rodziców samotnie wychowuje dzieci.
Jeśli rodzice są po rozwodzie — wniosek składa ten rodzic, z którym dziecko zamieszkuje. Jeśli dziecko zamieszkuje z obydwojgiem rodziców, wniosek składa rodzic, który faktycznie opiekuje się dzieckiem. Jeśli rodzice dzielą się opieką nad dzieckiem zgodnie z planem wychowawczym (na podstawie orzeczenia sądu ustanawiającego opiekę naprzemienną) — oboje mogą złożyć wniosek i dostaną wsparcie proporcjonalnie do wymiaru opieki - więcej informacji na stronie Rodzina500plus.gov.pl 

10. Nie mogę dodać załączników do wniosku Rodzina 500+. Co robić?
Do wniosku o świadczenie wychowawcze w ramach programu Rodzina 500+ można dodać załączniki o określonych parametrach:
 • format załączników to JPG, PNG lub PDF
 • maksymalna liczba załączników: 7 sztuk.
 • maksymalna wielkość pojedynczego załącznika: 500 KB.
 • maksymalna łączna wielkość wszystkich załączników: 3,5MB.
 • nazwy załączników nie mogą zawierać znaków polskich, specjalnych i spacji oraz muszą być unikalne w ramach jednego wniosku.
Jeśli występują inne problemy przy dodawaniu załączników do wniosku Rodzina 500+ niż wymienione powyżej, prosimy o kontakt z infolinią Banku.

11. Skąd będę wiedzieć, że dostałem UPO/UPP z wiarygodnego źródła?
Wiadomość e-mail z UPO/UPP o tytule „UPO/UPP wniosek SW-1 nr XXXXXXXXXXXXXXX” otrzymasz z adresu e-mail: upo@mrpips.gov.pl.

12. Kto decyduje o przyznaniu mi świadczenia w ramach programu Rodzina 500+? Jaka jest rola Banku w tym procesie?
Decyzję o przyznaniu świadczenia w ramach programu Rodzina 500+ podejmuje organ prowadzący w Twojej gminie po wcześniejszej analizie wniosku.
Rola Banku ogranicza się do weryfikacji tożsamości wnioskującego i umożliwienia swoim klientom złożenia wniosku Rodzina 500+ w serwisie internetowym plusbank24 .
Bank nie dokonuje sprawdzenia poprawności wypełnienia wniosku pod względem formalnym i merytorycznym i nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku przez wybrany organ prowadzący. Wniosek oraz załączniki Bank usuwa trwale po wysłaniu ich do systemu emp@tia.

13. Czy do przyznania świadczenia w ramach programu Rodzina 500+ brane są pod uwagę moje dane, którymi dysponuje Bank?
Bank pomaga Ci w wypełnianiu wniosku Rodzina 500+ podstawiając Twoje dane osobowe, którymi dysponuje, takie jak imię, nazwisko, PESEL oraz numer konta w PLUS BANK S.A. . Bank nie przekazuje w ramach wniosku Rodzina 500+ żadnych informacji o produktach i usługach, jakie wnioskujący ma w Banku.

14. Czy Bank przekazuje do organu przyznającego świadczenia w ramach programu Rodzina 500+ moje dane?
Bank pomaga Ci w wypełnianiu wniosku Rodzina 500+ podstawiając znane mu Twoje dane osobowe, takie jak imię, nazwisko, PESEL, numer konta w Banku.  Bank przekazuje je w formularzu do organu przyznającego świadczenia po zatwierdzeniu przez Ciebie wysłania wniosku.

15. Na jakiej podstawie Bank umożliwia składanie wniosków o świadczenia w ramach programu Rodzina 500+?
PLUS BANK S.A. .  zawarł z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej porozumienie dotyczące składania wniosków w programie Rodzina 500+ w serwisach bankowości internetowej.

16. Kiedy mogę się spodziewać wypłaty świadczenia?
Jeśli osoba złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze na kolejny okres w terminie do 31 sierpnia, przyznanie świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik nastąpi do 31 października tego roku, a więc zostanie zachowana ciągłość wypłat świadczenia wychowawczego także od pierwszego miesiąca nowego okresu.

W przypadku gdy osoba złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 września do 31 września danego roku, ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik i listopad nastąpi nie później niż do 30 listopada tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 października do 31 października danego roku, ustalenie oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik, listopad i grudzień nastąpi nie później niż do dnia 31 grudnia tego roku.

 Analogiczny mechanizm będzie obowiązywał w kolejnych miesiącach, tj.:

 • w przypadku złożenia kompletnego wniosku w listopadzie, przyznanie świadczenia następuje za miesiące od listopada, a wypłata przyznanego świadczenia nastąpi najpóźniej do dnia 31 stycznia,
 • w przypadku złożenia kompletnego wniosku w grudniu, przyznanie świadczenia następuje za miesiące od grudnia, a wypłata przyznanego świadczenia nastąpi najpóźniej do końca lutego,
 • w przypadku złożenia kompletnego wniosku w styczniu, przyznanie świadczenia następuje za miesiące od stycznia, a wypłata przyznanego świadczenia również nastąpi najpóźniej do końca lutego,
 • wnioski składane od lutego będą podlegać rozpatrzeniu na bieżąco.

 W przypadku złożenia wniosku na nowy okres zasiłkowy w kolejnych miesiącach, świadczenie będzie przyznawane od miesiąca, w którym rodzic złoży wniosek, a wypłaty przyznanego świadczenia realizowane będą co miesiąc na bieżąco.

Powyższe terminy rozpatrywania wniosków są terminami maksymalnymi. Gmina, uwzględniając liczbę wniosków i możliwości organizacyjne, może rozpatrywać wnioski na bieżąco wcześniej niż w tych maksymalnych, ustawowo określonych terminach. 

 
17. Czy świadczenie w ramach programu Rodzina 500+ może być przyznane w innej wysokości niż 500 zł?
Jest to uzależnione od sytuacji danego wnioskującego - więcej informacji na stronie Rodzina500plus.gov.pl  
 
18
Czy i jak mogę pobrać kopię wypełnionego wniosku Rodzina 500+?
Kopię pobranego wniosku Rodzina 500+ możesz pobrać tylko 1 raz od razu po wysłaniu wniosku Rodzina 500+ za pośrednictwem serwisu internetowego plusbank24 . Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego potwierdzeniem wniesienia wniosku do organu właściwego (Gmina/MOPS) ze względu na miejsce zamieszkania klienta.
Jeśli nie udało Ci się wydrukować wypełnionego wniosku z systemu serwisu internetowego PLUS BANK S.A.  udaj się do organu prowadzącego właściwego (Gmina/MOPS) w gminie, któremu podlegasz i poproś o kopię wniosku.  

19. Dlaczego Bank nie chce mnie informować o statusie wniosku Rodzina 500+?
PLUS BANK S.A.  umożliwia jedynie złożenie wniosku Rodzina 500+ i wysłanie go z serwisu internetowym plusbank24  do organu prowadzącego w gminie poprzez system emp@tia prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Ze względu na to, że Bank po przesłaniu wniosku Rodzina 500+ do systemu emp@tia, nie może przechowywać danych z wniosku, nie ma tym samym możliwości informowania o statusie wniosku po przesłaniu go do organu prowadzącego w gminie. W razie pytań o wniosek Rodzina 500+ prosimy o kontakt bezpośrednio z organem prowadzącym w Twojej gminie.
 
 20. Jak zorientuję się, że źle wypełniłem wniosek Rodzina 500+?
PLUS BANK S.A.   odpowiedzialny jest za potwierdzenie Twojej tożsamości we wniosku Rodzina 500+, ale nie weryfikuje merytorycznie danych, jakie wprowadziłeś we wniosku oraz załączników, które do niego dołączyłeś. Potwierdzenie złożenia wniosku, jakie wyświetla się w serwisie internetowym plusbank24  oraz UPO/UPP, które otrzymujesz na adres mailowy, potwierdzają formalne wysłanie wniosku Rodzina 500+, ale nie jego poprawność. Jeśli wypełniłeś błędnie wniosek Rodzina 500+ otrzymasz listowną prośbę od organu właściwego o korektę wniosku/uzupełnienie informacji/dokumentów.

21. Urodziło mi się kolejne dziecko. Jak złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze Rodzina 500+ za pośrednictwem PLUS BANK ?
Nie ma możliwości korekty/aktualizacji już złożonego wniosku Rodzina 500+ za pośrednictwem Banku. Jeśli sytuacja w Twojej rodzinie uległa zmianie, skontaktuj się niezwłocznie z organem prowadzącym w Twojej gminie.
Jeśli jednak chcesz ubiegać się o świadczenie wychowawcze na dziecko, na które dotychczas nie złożyłeś wniosku, możesz za pośrednictwem serwisu internetowego plusbank24  złożyć wniosek na „nowe” dziecko.

22. Moje dziecko przestało się kwalifikować do wypłaty świadczeń z programu Rodzina 500+. Jak złożyć korektę/aktualizację wniosku Rodzina 500+ za PLUS BANK S.A.?
Nie ma możliwości korekty/aktualizacji wniosku Rodzina 500+ za pośrednictwem Banku. Jeśli sytuacja w Twojej rodzinie uległa zmianie, skontaktuj się niezwłocznie z organem prowadzącym w Twojej gminie.

23. Jakie podmioty biorą udział w obsłudze wniosku Rodzina 500+ składanego za pośrednictwem PLUS BANK S.A.? Jaką rolę pełnią Bank, system emp@tia i organ prowadzący w gminie?
 • PLUS BANK S.A.  weryfikuje tożsamość wnioskującego i umożliwia swoim klientom złożenie wniosku Rodzina 500+ w serwisie internetowym plusbank24 . Złożenie wniosku w oddziale Banku lub za pośrednictwem konsultanta infolinii nie jest możliwe.
  Bank umożliwia pobranie wypełnionego wniosku Rodzina 500+ TYLKO bezpośrednio po złożeniu wniosku.
  Bank nie dokonuje sprawdzenia poprawności wypełnienia wniosku pod względem formalnym i merytorycznym i nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku przez organ prowadzący w gminie, któremu podlegasz ze względu na miejsce zamieszkania. Wniosek oraz załączniki Bank usuwa trwale po wysłaniu wniosku do systemu emp@tia.
 • System emp@tia to system informatyczny Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dla służb zabezpieczenia społecznego, który jest odpowiedzialny za przekazanie wniosku Rodzina 500+ z Banku do obsługi przez organ prowadzący w gminie. System emp@tia wysyła wnioskującemu UPO/UPP na adres e-mail podany we wniosku.
 • Organ prowadzący w gminie to jednostka wskazana do obsługi wniosków o świadczenie wychowawcze w ramach programu Rodzina 500+ (np. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej). Organ prowadzący w gminie wybierasz ze względu na miejsce swojego zamieszkania.
  24. Z kim mogę się skontaktować w sprawie programu Rodzina 500+?
Kontaktuj się przede wszystkim z organem prowadzącym postępowanie w gminie, w której mieszkasz – to jest organ, który będzie rozpatrywał Twój wniosek, wydawał decyzję administracyjną w Twojej sprawie i wypłacał świadczenie w przypadku decyzji pozytywnej.
Numery infolinii, które zlokalizowane są w każdym województwie:
 • Dolnośląskie: (71) 340 60 11, (71) 340 61 17
 • Kujawsko-Pomorskie: 800 500 112
 • Lubelskie: (81) 742 42 40
 • Lubuskie: (95) 711 55 00
 • Łódzkie: (42) 664 20 20, (42) 664 20 12
 • Małopolskie: (12) 392 15 83, (12) 392 15 85
 • Mazowieckie: (22) 695 71 22
 • Opolskie: (77) 452 45 00
 • Podkarpackie: 800 100 990
 • Podlaskie: (85) 743 94 99
 • Pomorskie: (58) 307 71 28, (58) 307 75 28, (58) 307 75 78
 • Śląskie: (32) 207 70 05
 • Świętokrzyskie: (41) 342 16 35, (41) 342 12 05
 • Warmińsko-Mazurskie: (55) 237 45 94
 • Wielkopolskie: (61) 854 11 77
 • Zachodnio-pomorskie : (91) 430 34 25
W Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej infolinia działa pod numerem (22) 529 06 68.
25.  Mam błąd we wniosku Rodzina 500 plus. Czy bank może go wycofać i nie wysyłać do obsługi?Nie ma możliwości korekty/aktualizacji już złożonego wniosku Rodzina 500+ za pośrednictwem Banku. Możesz jednak wysłać poprzez bank kolejny wniosek już prawidłowo wypełniony.
Jeśli masz wątpliwości, czy Twój wniosek nie zawiera błędów prosimy, skontaktuj się niezwłocznie z organem prowadzącym w Twojej gminie, który zaznaczyłaś składając wniosek aby ustalić, czy nie zawiera on błędów/jest kompletny.
 1. Jak zmienić numer rachunku, na który będą przekazywane środki z programu Rodzina 500+?

Sprawdź nasze
inne produkty
X
Drogi użytkowniku
Na stronie internetowej PLUS BANK S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Stanów Zjednoczonych 61A, 04-028 Warszawa, pliki cookies (ciasteczka) używane są w celu zarządzania danymi użytkowników, uwierzytelnianiem, nawigacją oraz innymi funkcjami niezbędnymi do prawidłowego jej funkcjonowania, opisanymi szczegółowo w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisach internetowych PLUS BANK S.A. W programie służącym do przeglądania stron internetowych (przeglądarce internetowej np. Firefox, Chrome, Internet Explorer lub innej) w dowolnym momencie można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, w tym wyłączyć obsługę plików cookies. Pamiętaj, że zmiana ta może spowodować brak dostępu do niektórych funkcji Serwisu.

Użytkownik, który jedynie przegląda Serwis i zapoznaje się z treściami ogólnodostępnymi, nie musi informować nas o swojej tożsamości. Niemniej jednak należy mieć na uwadze, że za dane osobowe mogą zostać uznane także dane zawarte w plikach cookies, jeśli możliwe jest ich pośrednie lub bezpośrednie powiązanie z osobą fizyczną. Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych w szerszym zakresie może mieć miejsce w związku z korzystaniem przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną w Serwisie (np. w celu skorzystania z formularza kontaktowego, złożeniem wniosku dotyczącego produktu bankowego, wyrażenia zgody na przetwarzania danych osobowych gdy nie jesteś Klientem Banku itp.). Podanie danych osobowych jest również niezbędne do korzystania z konta w bankowości elektronicznej. Informujemy, że nie jest możliwe anonimowe korzystanie z usług, dostępnych w niepublicznej części Serwisu, związanych z korzystaniem z bankowości elektronicznej (dostęp do konta).
Przejdź do serwisu