CRS

CRS W PLUS BANKU

CRS (z ang. Common Reporting Standard) to jednolity standard w zakresie przekazywania przez poszczególne państwa informacji na temat klientów instytucji finansowych będących rezydentami podatkowymi innego państwa. CRS opracowany został przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz został przyjęty, jako dyrektywa Unii Europejskiej.
W dniu 9 marca 2017 r. została uchwalona Ustawa o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (zwana dalej „Ustawą CRS”). Oznacza to, że polskie instytucje finansowe zobowiązane są do identyfikacji i przekazywania informacji na temat klientów indywidualnych i instytucjonalnych będącymi rezydentami podatkowymi innych do organów administracji podatkowej państwa rezydencji podatkowej Klienta za pośrednictwem Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.
Zgodnie z Ustawą CRS, informacje dotyczące Klienta i wszystkich rachunków raportowanych PLUS BANK S.A. jest zobowiązany do przesyłania informacji do właściwych organów podatkowych państwa, a także mogą być wymieniane z organami podatkowymi innego państwa lub państw, gdzie Klient może być rezydentem podatkowym na mocy międzyrządowych porozumień w zakresie wymiany informacji o rachunkach finansowych.
 

INFORMACJE DODATKOWE

 
Kogo dotyczy obowiązek złożenia Oświadczenia o rezydencji podatkowej (CRS) (dalej „Oświadczenie”)?
  1. Obowiązek złożenia Oświadczenia o rezydencji podatkowej (CRS) dotyczy Klientów którzy od dnia 1 maja 2017 roku zdecydują się zawrzeć z PLUS BANK S.A. jakąkolwiek umowę rachunku finansowego. Złożenie Oświadczenia jest warunkiem koniecznym do otwarcia rachunku.
  2. Obowiązek złożenia Oświadczenia o rezydencji podatkowej CRS) dotyczy także Klientów którzy w okresie 1 stycznia 2016 roku do dnia 30 kwietnia 2017 roku zawarli z PLUS BANK S.A. umowę rachunku finansowego i którzy mogą być podatnikami innego Państwa uczestniczącego lub Państwa trzeciego. W przypadku, gdy na podstawie posiadanych dokumentów PLUS BANK S.A. nie będzie mógł ustalić rezydencji podatkowej, zwróci się do Klienta o złożenie Oświadczenia.
  3. W stosunku do Klientów którzy posiadali w PLUS BANK S.A. rachunki finansowe na dzień 31 grudnia 2015 roku, Bank dokona weryfikacji czy Klient nie posiada statusu rezydenta podatkowego innego Państwa uczestniczącego lub Państwa trzeciego.
Dodatkowo PLUS BANK S.A. może żądać złożenia Oświadczenia o rezydencji podatkowej (CRS) również od Osób kontrolujących Klienta instytucjonalnego.
Informujemy jednocześnie, że PLUS BANK S.A. zobowiązany jest do weryfikacji wiarygodności informacji przekazanych w Oświadczeniu o rezydencji podatkowej (CRS), co może spowodować konieczność żądania od swoich Klientów przedstawienia dodatkowych dokumentów

SPOSÓB ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA


Oświadczenie może zostać:
  • złożone w dowolnym Oddziale Partnerskim PLUS BANK S.A.
  • przesłane na adres PLUS BANK S.A., Departament Operacji Bankowych i Automatyzacji, ul. Zwierzyniecka 18, 60-814 Poznań
  • wypełnione przez plusbank24.pl w menu Wnioski – Oświadczenie o rezydencji podatkowej

Administratorem danych zebranych w oświadczeniu jest PLUS BANK S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Stanów Zjednoczonych 61A. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, a także prawo do ich poprawiania.

Jednocześnie Klient jest obowiązany poinformować PLUS BANK S.A. o zmianie okoliczności, która ma wpływ na jego rezydencję podatkową lub powoduje, że informacje zawarte w złożonym przez niego oświadczeniu o rezydencji podatkowej stały się nieaktualne, w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana okoliczności.

NAJWAŻNIEJSZE POJĘCIA

TIN – (Tax Identification Number) to numer identyfikacyjny podatnika lub jego funkcjonalny odpowiednik w przypadku braku takiego numeru, stosowany przez państwo rezydencji do identyfikacji osoby fizycznej lub podmiotu w celach podatkowych. W Przypadku Polski numerem TIN może być numer PESEL (osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej i nie są zarejestrowanymi podatnikami podatku od wartości dodanej) lub numer NIP (inne osoby i podmioty podlegające rejestracji).

Państwo Rezydencji Podatkowej – jurysdykcja lub państwo, w którym osoba fizyczna lub podmiot jest rezydentem/gdzie jest zarejestrowany dla celów podatkowych.

W praktyce oznacza to, że państwem rezydencji podatkowej jest państwo, w którym spełnia się obowiązek podatkowy.

Aktywny NFE - rozumie się przez to NFE spełniający jedno z następujących kryteriów:

a. mniej niż 50 % dochodu brutto NFE za poprzedni rok kalendarzowy stanowi dochód pasywny, przez który rozumie się przychody z dywidend i inne przychody z udziału w zyskach osób prawnych, przychody ze zbycia udziałów (akcji), wierzytelności, odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek, poręczeń i gwarancji, a także przychody z praw autorskich, praw własności przemysłowej, w tym z tytułu zbycia tych praw, a także zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych, oraz mniej niż 50 % aktywów posiadanych przez NFE w trakcie poprzedniego roku kalendarzowego stanowią aktywa, które przynoszą dochód pasywny lub są posiadane dla osiągania dochodu pasywnego,
b. akcje NFE są przedmiotem regularnego obrotu na uznanym rynku papierów wartościowych lub NFE jest podmiotem powiązanym podmiotu, którego akcje są przedmiotem regularnego obrotu na uznanym rynku papierów wartościowych,
c. NFE jest podmiotem rządowym, organizacją międzynarodową, bankiem centralnym lub podmiotem będącym w całości własnością co najmniej jednego z tych podmiotów,
d. wszystkie czynności dokonywane przez NFE obejmują posiadanie, w całości lub w części, wyemitowanych akcji co najmniej jednej jednostki zależnej, lub zapewnienie finansowania i świadczenia usług tym jednostkom zależnym, które prowadzą działalność w branżach lub sektorach innych niż działalność instytucji finansowej; podmiot nie kwalifikuje się do tego statusu, jeżeli działa jako fundusz private equity, fundusz venture capital, fundusz typu leveragedbuyout (LBO) lub jakikolwiek inny instrument inwestycyjny, którego celem jest nabycie lub finansowanie spółek, a następnie posiadanie udziałów w tych spółkach jako aktywów trwałych do celów inwestycji,
e. NFE nie prowadzi działalności gospodarczej i nie prowadził wcześniej takiej działalności, jednakże inwestuje kapitał w aktywa z zamiarem prowadzenia działalności innej niż działalność instytucji finansowej, pod warunkiem, że nie upłynął okres 24 miesięcy od dnia utworzenia tego NFE,
f. NFE nie był instytucją finansową przez ubiegłe pięć lat oraz jest w trakcie procesu likwidacji aktywów lub reorganizacji z zamiarem kontynuowania lub wznowienia działalności w zakresie innym niż działalność instytucji finansowej,
g. NFE zajmuje się głównie transakcjami finansowymi lub zabezpieczającymi z podmiotami powiązanymi, które nie są instytucjami finansowymi, lub na rzecz tych podmiotów oraz nie zapewnia finansowania ani nie świadczy usług zabezpieczających na rzecz innego podmiotu niebędącego podmiotem powiązanym, pod warunkiem, że grupa tych powiązanych podmiotów prowadzi przede wszystkim działalność inną niż działalność instytucji finansowej,
h. NFE spełnia łącznie następujące kryteria:
​został utworzony i działa w swoim państwie rezydencji wyłącznie dla celów religijnych, charytatywnych, naukowych, artystycznych, kulturalnych, sportowych lub edukacyjnych, lub został utworzony i działa w tym państwie jako organizacja zawodowa, organizacja przedsiębiorców, izba handlowa, organizacja pracy, organizacja rolnicza lub ogrodnicza, organizacja obywatelska lub organizacja prowadzona wyłącznie w celu wspierania opieki społecznej,
- jest zwolniony z podatku dochodowego w państwie rezydencji,
- nie posiada udziałowców ani członków, którzy są właścicielami lub beneficjentami jego dochodu lub aktywów,
- mające zastosowanie przepisy państwa rezydencji NFE lub jego dokumenty założycielskie nie pozwalają na przekazanie ani wykorzystanie jego dochodu lub aktywów na rzecz osoby prywatnej lub podmiotu niebędącego podmiotem charytatywnym, z wyjątkiem gdy dokonywane są zgodnie z prowadzoną przez NFE działalnością charytatywną, zapłaty rozsądnego wynagrodzenia za wykonane usługi lub zapłaty odzwierciedlającej uczciwą wartość rynkową nabytego przez ten podmiot majątku,
- mające zastosowanie przepisy państwa rezydencji NFE lub jego dokumenty założycielskie wymagają, aby w przypadku likwidacji lub rozwiązania tego NFE wszystkie jego aktywa zostały przekazane podmiotowi rządowemu lub innej organizacji pożytku publicznego, lub przypadły w udziale rządowi państwa rezydencji tego NFE lub jednostce terytorialnej niższego szczebla danego państwa;


Osoba kontrolująca - rozumie się przez to beneficjenta rzeczywistego, o którym mowa w art. 2 ust. 1a ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2016 r. poz. 299 i 615);

Państwo uczestniczące - rozumie się przez to:
a. inne niż Rzeczpospolita Polska państwo członkowskie,
b. inne niż Stany Zjednoczone Ameryki państwo lub terytorium, z którym Rzeczpospolita Polska zawarła porozumienie stanowiące podstawę automatycznej wymiany informacji o rachunkach raportowanych,
c. inne niż Stany Zjednoczone Ameryki państwo lub terytorium, z którym Unia Europejska zawarła porozumienie stanowiące podstawę automatycznej wymiany informacji o rachunkach raportowanych, wymienione w wykazie opublikowanym przez Komisję Europejską;

Państwo trzecie - rozumie się przez to inne niż Rzeczpospolita Polska oraz Stany Zjednoczone Ameryki państwo lub terytorium, które nie jest państwem uczestniczącym;

Pasywny NFE - rozumie się przez to:
a. NFE niebędący aktywnym NFE,
b. podmiot inwestujący, o którym mowa w pkt 7 lit. b Ustawy CRS niebędący instytucją finansową z państwa uczestniczącego;

Podmiot - rozumie się przez to osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, a także każde porozumienie prawne, w szczególności umowę spółki cywilnej, na podstawie którego strony, które je zawarły, zamierzają wspólnie realizować określone w nim cele lub zadania;

Podmiot inwestujący - rozumie się przez to każdy podmiot:
a. który w ramach działalności gospodarczej wykonuje głównie co najmniej jedną z następujących czynności lub operacji na rzecz lub w imieniu innych osób:
- obrót instrumentami rynku pieniężnego, w szczególności czekami, wekslami, certyfikatami depozytowymi, instrumentami pochodnymi, obrót walutą, obrót pochodnymi instrumentami walutowymi, instrumentami pochodnymi na stopę procentową i indeksowymi instrumentami pochodnymi, obrót zbywalnymi papierami wartościowymi lub towarowymi kontraktami terminowymi typu future,
- zarządzanie indywidualnym i zbiorowym portfelem aktywów,
- inne formy inwestowania, administrowania lub zarządzania aktywami finansowymi lub środkami pieniężnymi w imieniu innych osób lub,
b. którego przychody brutto przypadają głównie na inwestowanie lub reinwestowanie aktywów finansowych lub obrót tymi aktywami, jeżeli dany podmiot jest zarządzany przez inny podmiot będący instytucją depozytową, instytucją powierniczą, zakładem ubezpieczeń lub podmiotem inwestującym, o którym mowa w lit. a;

Posiadacz rachunku - rozumie się przez to osobę wymienioną lub zidentyfikowaną jako posiadacz rachunku finansowego przez instytucję finansową, która prowadzi ten rachunek z tym, że:
a. w przypadku osoby, innej niż instytucja finansowa, posiadającej rachunek finansowy w imieniu lub na rzecz innej osoby jako przedstawiciel, powiernik, pełnomocnik, doradca inwestycyjny lub pośrednik, nie jest ona traktowana jako posiadająca rachunek w rozumieniu niniejszej ustawy, lecz posiadającym rachunek jest ta inna osoba,
b. w przypadku pieniężnych umów ubezpieczenia lub umów renty za posiadacza rachunku uznaje się każdą osobę uprawnioną do otrzymania wartości pieniężnej lub do dokonania zmiany beneficjenta umowy, a w przypadku gdy brak jest osoby upoważnionej do otrzymania wartości pieniężnej lub do dokonania zmiany beneficjenta, za posiadacza rachunku uważa się każdą osobę wskazaną z nazwiska w umowie jako właściciel oraz każdą osobę, której przysługuje prawo do otrzymania płatności na warunkach tej umowy; w momencie wymagalności pieniężnej umowy ubezpieczenia lub umowy renty każda osoba uprawniona do otrzymania płatności z tytułu umowy uznawana jest za posiadacza rachunku;

Rachunek finansowy - rozumie się przez to rachunek prowadzony przez instytucję finansową, z wyjątkiem rachunku wyłączonego z obowiązku raportowania na podstawie art. 31 ust. 2 Ustawy CRS, obejmujący rachunek depozytowy i rachunek powierniczy, a także:
a. w przypadku podmiotu inwestującego - jakikolwiek udział w kapitale lub w wierzytelnościach wobec danej instytucji finansowej; rachunek finansowy nie obejmuje udziału w kapitale lub w wierzytelnościach wobec podmiotu będącego podmiotem inwestującym wyłącznie dlatego, że:
- udziela on porad inwestycyjnych klientowi i działa w jego imieniu, lub,
- zarządza portfelami na rzecz klienta i działa w jego imieniu do celów inwestowania aktywów finansowych zdeponowanych w imieniu klienta w instytucji finansowej innej niż taki podmiot lub do celów zarządzania lub administrowania takimi aktywami finansowymi,
b. w przypadku instytucji finansowej niewymienionej w lit. a - jakikolwiek udział w kapitale lub w wierzytelnościach wobec danej instytucji finansowej, jeżeli dana kategoria udziałów została utworzona w celu uniknięcia raportowania,
c. wszelkie pieniężne umowy ubezpieczenia i wszelkie umowy renty, zawarte lub prowadzone przez instytucję finansową, z wyjątkiem niezwiązanych z inwestowaniem, niezbywalnych, natychmiastowo wypłacanych rent dożywotnich, o których mowa w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z poźń. zm.), zawieranych z osobą fizyczną, które skutkują wypłatą świadczenia emerytalnego lub rentowego w ramach rachunku nieobjętego obowiązkiem raportowania na podstawie art. 31 ust. 2 Ustawy CRS.

 

Sprawdź nasze
inne produkty
X
Drogi użytkowniku
Na stronie internetowej PLUS BANK S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Stanów Zjednoczonych 61A, 04-028 Warszawa, pliki cookies (ciasteczka) używane są w celu zarządzania danymi użytkowników, uwierzytelnianiem, nawigacją oraz innymi funkcjami niezbędnymi do prawidłowego jej funkcjonowania, opisanymi szczegółowo w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisach internetowych PLUS BANK S.A. W programie służącym do przeglądania stron internetowych (przeglądarce internetowej np. Firefox, Chrome, Internet Explorer lub innej) w dowolnym momencie można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, w tym wyłączyć obsługę plików cookies. Pamiętaj, że zmiana ta może spowodować brak dostępu do niektórych funkcji Serwisu.

Użytkownik, który jedynie przegląda Serwis i zapoznaje się z treściami ogólnodostępnymi, nie musi informować nas o swojej tożsamości. Niemniej jednak należy mieć na uwadze, że za dane osobowe mogą zostać uznane także dane zawarte w plikach cookies, jeśli możliwe jest ich pośrednie lub bezpośrednie powiązanie z osobą fizyczną. Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych w szerszym zakresie może mieć miejsce w związku z korzystaniem przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną w Serwisie (np. w celu skorzystania z formularza kontaktowego, złożeniem wniosku dotyczącego produktu bankowego, wyrażenia zgody na przetwarzania danych osobowych gdy nie jesteś Klientem Banku itp.). Podanie danych osobowych jest również niezbędne do korzystania z konta w bankowości elektronicznej. Informujemy, że nie jest możliwe anonimowe korzystanie z usług, dostępnych w niepublicznej części Serwisu, związanych z korzystaniem z bankowości elektronicznej (dostęp do konta).
Przejdź do serwisu