FATCA W PLUS BANKU

INFORMACJA NA TEMAT ZGODNOŚCI PLUS BANK S.A. Z FATCA
(FOREIGN ACCOUNT TAX COMPLIANCE ACT) 

PLUS BANK S.A. informuje, iż od dnia 01.12.2015 r. obowiązuje ustawa z dnia 09.10.2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA (Dz. U. z dnia 27.10.2015 r. poz.1712), zwana dalej „Ustawą”.


INFORMACJA OGÓLNA
Zgodnie z wymogami FATCA, PLUS BANK S.A. został zarejestrowany na stronie internetowej Urzędu Skarbowego Stanów Zjednoczonych Ameryki (http://www.irs.gov/) pod następującymi danymi:

Nazwa: PLUS BANK S.A.
Numer GIIN (Global Intermediary Identification Number): 8XTSBB.99999.SL.616
Model: 1 IGA
Status FATCA: Uczestnicząca Instytucja Finansowa (Registered Deemed Compliant FFI)


Umowa z dnia 07.10.2014 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA (Dz. U. z dnia 20.10.2015 r. poz. 1647) nakłada na Bank obowiązek identyfikacji, weryfikacji oraz raportowania Klientów dla celów FATCA. 

INFORMACJE DODATKOWE

Foreign Account Tax Compliance Act (dalej: FATCA) jest aktem Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej (USA).

Celem FATCA jest ograniczenie unikania opodatkowania przez amerykańskich podatników, którzy posiadają rachunki w zagranicznych (z perspektywy USA) instytucjach finansowych, a nie wykazują ich amerykańskim organom podatkowym.

Na podstawie przepisów Ustawy Bank od dnia 01.12.2015 r. pobiera od swoich Klientów oświadczenia o statusie FATCA, tj. o spełnieniu lub niespełnieniu warunków definicji podatnika USA (dalej: „Oświadczenia”).

Identyfikacji będą poddane rachunki depozytowe Klientów Indywidualnych oraz Klientów Instytucjonalnych oraz rachunki kart kredytowych. W związku z powyższym Oświadczenia będą pobierane od Klientów posiadających oraz zakładających w/w rachunki.

BANK ZOBOWIĄZANY JEST DO:
  • weryfikacji wiarygodności Oświadczenia, 
  • realizacji obowiązków sprawozdawczych w zakresie przekazywania do organów administracji podatkowej USA (za pośrednictwem organów podatkowych Rzeczypospolitej Polskiej) danych dotyczących rachunku i jego posiadacza.
Bank może wystąpić do Klienta z prośbą o dostarczenie dodatkowych dokumentów potrzebnych do weryfikacji wiarygodności Oświadczenia. Bank nie świadczy usług doradztwa podatkowego w ramach tego procesu ani dla celów klasyfikacji wg. FATCA.

ZŁÓŻ WNIOSEK

Lokata Sprawdź nasze
inne produkty
Konto
X