kredyt odnawialny

Kredyt w rachunku bieżącym umożliwia firmie zadłużenie się do ustalonego w umowie limitu debetowego. Jest to najwygodniejsza forma kredytu, do finansowania bieżących wydatków Twojej firmy (np.: zakup materiałów).

Pozostałe kredyty

Kredyt odnawialny

 • LIMIT kredytu w rachunku jest uzależniony od wpływów na konto
 • Sam decydujesz kiedy potrzebujesz dodatkowych środków
 • MOŻLIWOŚĆ WIELOKROTNEGO ODNAWIANIA UMOWY
 • ATRAKCYJNE OPROCENTOWANIE
 • Oprocentowanie oparte na bazie zmiennej stawki WIBOR i stałej marży Banku ustalanej indywidualnie z Klientem

WALUTA KREDYTU:

Udzielamy kredytów w PLN – co oznacza, że są one wolne od ryzyka kursowego oraz kosztów przewalutowania.

OKRES SPŁATY:

Kredyt możesz spłacać nawet przez 12 miesięcy.

ZDOLNOŚĆ KREDYTOWA:

Twoja zdolność kredytowa jest uzależniona od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej.

KORZYŚCI:
 • kredyt można przeznaczyć na DOWOLNY CEL związany z działalnością gospodarczą
 • KAŻDY WPŁYW środków na rachunek firmowy POMNIEJSZA ZADŁUŻENIE kredytowe
 • ŁATWY I STAŁY DOSTĘP DO ŚRODKÓW
 • MINIMUM FORMALNOŚCI
 • GWARANTWANA PŁYNNOŚĆ FINANSOWA

Gwaracja de minimis BGK
CEL GWARANCJI DE MINIMIS Z BGK:

Zabezpieczanie spłaty kredytów obrotowych udzielanych mikro, małym i średnim przedsiębiorcom na cel bieżącego finansowania działalności gospodarczej lub cele rozwojowe.

KREDYTOBIORCA:
 • Przedsiębiorca z segmentu mikro, małych i średnich firm
 • Rezydent
 • Spełniający kryteria kwalifikalności

RODZAJE KREDYTÓW, KTÓRE MOŻE ZABEZPIECZAĆ GWARANCJA DE MINIMIS:

NOWE KREDYTY OBROTOWE:
 • w rachunku bieżącym,
 • odnawialny w rachunku kredytowym
 • nieodnawialny w rachunku kredytowym udzielone w polskich złotych  

GWARANCJĄ MOŻE BYĆ OBJĘTY TAKŻE:
 • kredyt odnawialny
 • w przypadku udostępnienia limitu kredytu na kolejny okres oraz
 • kredyt nieodnawialny lub odnawialny
 • w przypadku podwyższenia kwoty kredytu (limitu kredytu),

KWOTA GWARANCJI (MAKSYMALNA):
 • 60% kwoty udzielonego kredytu nieodnawialnego lub kwoty limitu kredytu odnawialnego, nie więcej niż 3,5 mln. zł, przy czym:
dla danego Klienta => uzależniona jest od  wartości pomocy de minimis, którą Klient dotychczas uzyskał => wartość pomocy de minimis nie może przekroczyć 200 tys. EUR (sektor transportu drogowego 100 tys. EUR) w roku podatkowym, w którym Klient ubiega się o pomoc oraz w ciągu poprzedzających go dwóch lat podatkowych, łącznie z przeliczoną na ekwiwalent dotacji kwotą gwarancji.


WARTOŚĆ GWARANCJI UZNAWANA ZA POMOC DE MINIMIS (PUBLICZNĄ)

13,33% wartości udzielonej gwarancji
Wartość pomocy de minimis przeliczana jest na EUR po średnim kursie walut obcych, ogłaszanym przez NBP, obowiązującym w dniu udzielenia gwarancji.


OKRES GWARANCJI (MAKSYMALNY)

27 miesięcy dla danego kredytu maksymalnie => okres kredytowania + 3 miesiące


PROWIZJA BANKU BGK ZA UDZIELENIE GWARANCJI:
 
 • 0% za pierwszy okres roczny obowiązywania gwarancji - dla gwarancji udzielonych do końca 2013 r.
 • 0,5% - za roczny okres gwarancji
Prowizja płatna z góry za roczne okresy.


ZABEZPIECZENIE GWARANCJI:
 • Weksel własny in blanco kredytobiorcy z deklaracją wekslową,
 • Oświadczenie o poddaniu się egzekucji, do kwoty stanowiącej równowartość 200% kwoty gwarancji udzielonej przez BGK.
WNIOSEK O UDZIELENIE PRZEZ BGK GWARANCJI SPŁATY KREDYTU W RAMACH PORTFELOWEJ LINII GWARANCYJNEJ DE MINIMIS ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE GWARANCJI DE MINIMIS-FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS WARUNKI UZYSKANIA W BGK GWARANCJI SPŁATY KREDYTU W RAMACH PORTFELOWEJ LINII GWARANCYJNEJ DE MINIMIS DEFINICJA MSP – KWALIFIKACJA

WYMAGANE DOKUMENTY

OSOBA FIZYCZNA PROWADZĄCA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ


OSOBA FIZYCZNA ROZLICZAJĄCA SIĘ POPRZEZ KARTĘ PODATKOWĄ:
OSOBA FIZYCZNA ROZLICZAJĄCA SIĘ POPRZEZ RYCZAŁT:
OSOBA FIZYCZNA ROZLICZAJĄCA SIĘ POPRZEZ KSIĄŻKĘ PODATKOWĄ:
OSOBA FIZYCZNA PROWADZĄCA PEŁNĄ SPRAWOZDAWCZOŚĆ KSIĘGOWĄ:

Jeśli jesteś zainteresowany produktem
skontaktuj się z naszym Doradcą Biznesowym

Kontakt z Doradcą Biznesowym
X