Wyniki wyszukiwania

Szukaj ofert

Drzwi Naszego Banku są otwarte zarówno dla osób z doświadczeniem zawodowym, jak również osób stojących u progu kariery zawodowej.

Czego szukasz?

Wyniki wyszukiwania

Brak wyników.

ZŁÓŻ WNIOSEK

Lokata Sprawdź nasze
inne produkty
Konto
X

Czym jest obowiązek informacyjny?

Kiedy aplikujesz, chcesz podjąć współpracę, podpisujesz umowę o pracę przekazujesz nam swoje dane osobowe (np. imię i nazwisko, PESEL, NIP, adres, numer telefonu) masz prawo wiedzieć, dlaczego przetwarzamy Twoje dane.

Dlatego informujemy Cię o tym na podstawie tzw. obowiązku informacyjnego.

Podstawą prawną obowiązku informacyjnego jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane dalej "Rozporządzeniem".

Informacja o administratorze

Administratorem Twoich danych osobowych jest PLUS BANK S.A. z siedzibą w Warszawie (04-028), przy Al. Stanów Zjednoczonych 61A, zwany dalej "Bankiem".

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

Z Inspektorem Ochrony Danych możesz kontaktować się pisząc na adres: PLUS BANK S.A. - Inspektor Ochrony Danych, 04-028 Warszawa,
Al. Stanów Zjednoczonych 61A lub poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na https://plusbank.pl

W przypadku naruszeń ochrony danych osobowych możesz kontaktować się mailowo pisząc na adres naruszenia@plusbank.pl.

W jakim celu, przez jaki okres oraz na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez Bank gdy:

 • wyrazisz na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia);
 • jest to niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia);
 • jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Banku, wynikającego z obowiązujących przepisów (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia);
 • jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia).

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:

Cel przetwarzania danych osobowych

Kogo dotyczy

Podstawa prawna

Okres przechowywania danych

Przeprowadzenie bieżącego procesu rekrutacyjnego - podanie danych jest dobrowolne jednakże niezbędne do uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym;

kandydaci (umowa o pracę, umowa cywilno-prawna, staże, praktyki)

art. 6 ust. 1 lit. a i b Rozporządzenia

do momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego (nie dłużej niż jeden miesiąc po zakończonym procesie) lub do momentu wniesienia sprzeciwu (gdy przetwarzane są dane na podstawie zgody);

Przeprowadzenie przyszłych procesów rekrutacyjnych - podanie danych jest dobrowolne jednakże niezbędne do uczestniczenia
w przyszłych procesach rekrutacyjnych;

kandydaci (umowa o pracę, umowa cywilno-prawna, staże, praktyki)

art. 6 ust. 1 lit. a i b Rozporządzenia

2 lata od złożenia aplikacji lub do momentu wniesienia sprzeciwu (gdy przetwarzane są dane na podstawie zgody);

Zawarcie i realizacja umowy o pracę, w tym: prowadzenie akt pracowniczych, sporządzenie dokumentów związanych ze stosunkiem pracy, realizacja Twoich praw pracowniczych, podnoszenie kwalifikacji zawodowych, ocena wyników pracy, wypłata wynagrodzenia, zaspokajanie potrzeb socjalnych;

pracownicy

art. 6 ust. 1 lit. b i c Rozporządzenia

w trakcie trwania stosunku pracy i przez max. 50 lat od dnia jego zakończenia;

Zawarcie i realizacja umowy cywilno-prawnej, w tym: sporządzenie dokumentacji związanej z zawartymi umowami, wypłata należności wynikających z umów;

osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia

w trakcie trwania umowy i max. 50 lat od dnia jego zakończenia (dla celów emerytalno-rentowych); do 3 lata w przypadku pozostałych roszczeń;

Archiwizacja akt pracowniczych, dokumentacji dotyczącej umów cywilno-prawnych w tym zawierających dane przekazane przed i w trakcie zatrudnienia/zawarcia umowy cywilno-prawnej;

pracownicy, osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej, praktykanci, stażyści

art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia

max. 50 lat od dnia zakończenia umowy (dla celów emerytalno-rentowych); do 3 lata w przypadku pozostałych roszczeń;

Zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia oraz zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Bank na szkodę (monitoring wizyjny oraz identyfikatory ze zdjęciem). Zapewnienie organizacji pracy umożliwiającej pełne wykorzystanie pracy oraz właściwe użytkowanie udostępnionych narzędzi przez Bank (inne formy monitoringu np. GPS samochodów służbowych, poczty elektronicznej).

Zapewnienie bezpieczeństwa danych klientów i danych osobowych, w tym monitoring np. działań w systemach informatycznych, w Internecie oraz służbowej poczcie elektronicznej.

pracownicy, osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej, praktykanci, stażyści

art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia (zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony) oraz, gdy ma to zastosowanie, przepisy prawa pracy

przez okres do 3 miesięcy lub do zakończenia postępowania jeżeli nagrania stanowią w nim dowód;

Dochodzenie ewentualnych roszczeń i odszkodowań

kandydaci, pracownicy, osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej, praktykanci, stażyści

art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia (możliwość obrony i dochodzenie ewentualnych roszczeń i odszkodowań)

do momentu okresu przedawnienia

Skąd pozyskujemy Twoje dane osobowe?

Bank przetwarza Twoje dane osobowe pozyskując je bezpośrednio od Ciebie (np. zbierając je w kwestionariuszu) lub ze źródeł publicznie dostępnych. Takimi źródłami mogą być np. Krajowy Rejestr Karny. W przypadku źródeł publicznych Bank skrupulatnie sprawdza, czy posiada podstawę prawną do przetwarzania Twoich danych osobowych.

Jakie kategorie danych osobowych przetwarzamy?

Bank może przetwarzać poniższe kategorie danych osobowych:

 • dane osobowe (np. imię/imiona, nazwisko, PESEL, imiona rodziców, datę urodzenia),
 • dane kontaktowe (np. numer telefonu, adres zamieszkania, adres do korespondencji),
 • wizerunek,
 • informacje dotyczące Twojego wykształcenia,
 • informacje dotyczące przebiegu Twojego zatrudnienia (kariery zawodowej),
 • informacje dotyczące medycyny pracy i BHP,
 • informacje dotyczące rozliczenia zaliczek, podróży służbowych,
 • dane niezbędne do wydania narzędzi pracy,
 • dane związane z oceną pracy,
 • dane dotyczące wynagrodzenia i dokonanych z niego potrąceń,
 • informacje dotyczące nieobecności w pracy,
 • informacje o nagrodach i karach,
 • dane uzyskane z Krajowego Rejestru Karnego,
 • dane ze stosowanego monitoringu,
 • dane pozyskane na potrzeby świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • informacje uzyskane z badań/ankiet, w których weźmiesz udział dobrowolnie,
 • innych dane osobowe pracownika, a także imiona i nazwiska oraz daty urodzenia dzieci pracownika, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy.

Komu możemy ujawnić Twoje dane?

Dostęp do Twoich danych osobowych – wewnątrz struktury Banku – będą mieć wyłącznie osoby uprawnione i tylko w niezbędnym zakresie.

W określonych sytuacjach możemy udostępnić lub powierzyć przetwarzanie Twoich danych podmiotom zewnętrznym. Często jest to niezbędne do realizacji umowy, spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub zapewnienia świadczeń dodatkowych dla pracowników, osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej lub członków ich rodzin.

Twoje dane osobowe możemy ujawnić następującym kategoriom odbiorców:

 • organom publicznym, instytucjom lub podmiotom trzecim uprawnionym do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, np. Państwowa Inspekcja Pracy, Komisja Nadzoru Finansowego, Ministerstwo Finansów, Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • świadczącym usługi medyczne oraz realizującym benefity dla osób zatrudnionych;
 • podmiotom, którym Bank powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych umów, np. dostawcy IT, firmy doradcze i audytorskie, kancelarie prawne, firmy archiwizujące, banki, firmy świadczące usługi pocztowe lub kurierskie, podmioty współpracujące w zakresie dostępu do obiektów i infrastruktury, agencje badawcze i marketingowe;
 • potencjalnym klientom, osobom składającym reklamacje, skargi, wnioski, w zakresie i w sytuacji, gdy udostępnienie danych osobowych jest niezbędne do wykonania obowiązków służbowych lub wykonania umowy cywilnoprawnej (np. odpowiedź na pismo, zawarcie umowy, kontakty z kontrahentem);
 • podmiotom współpracującym z Bankiem w celu wykonywania umowy zwartej z tym podmiotem (np. dane osobowe mogą zostać ujawnione zakresie i w sytuacji, gdy udostępnienie danych osobowych jest niezbędne do wykonania obowiązków służbowych lub wykonania umowy cywilnoprawnej np. kontakty i realizacji umowy którą zawarł Bank);
 • podmiotom współpracującym z Bankiem w celu zapewnienia świadczeń z ZFŚS,
 • podmiotom współpracującym z Bankiem w celu zapewnienia obsługi BHP, organizacji szkoleń i konferencji, ochrony ubezpieczeniowej, świadczeń medycznych lub świadczeń dodatkowych.

Twoich danych nie zamierzamy przekazywać do tzw. państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). Jeśli jednak pojawi się taka potrzeba, możemy to zrobić, zapewniając odpowiedni poziom ochrony i stosując odpowiednie przepisy prawa.

Pozostałe informacje

Ponadto, informujemy, że przysługuje Ci prawo do:

 1. żądania dostępu do swoich danych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, a także żądania ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzanie lub ich usunięcia;
 2. żądania przeniesienia dostarczonych Bankowi danych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzanych na podstawie zgody oraz przetwarzanych w sposób zautomatyzowany. Powyższe przeniesienie polega na otrzymaniu od Banku Twoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz prawie do przesłania ich innemu administratorowi danych, o ile jest to technicznie możliwe;
 3. wniesienia sprzeciwu, w tym profilowania, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, gdy Bank przetwarza dane osobowe do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów. Bank przestanie przetwarzać Twoje dane osobowe w tych celach, chyba że Bank będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla Banku ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub dane będą niezbędne Bankowi do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 4. do wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych w zakresie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

Podanie danych, w zakresie wynikającym z Kodeksu pracy, jest dobrowolne jednakże niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy o pracę, bez ich podania rekrutacja nie może zostać przeprowadza oraz nie może zostać zawarta i wykonywana umowa. Podanie danych wynika także z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa lub jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Banku. W zakresie, w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Podanie danych jest dobrowolne jednakże niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy cywilnoprawnej, bez ich podania rekrutacja nie może zostać przeprowadza oraz nie może zostać zawarta i wykonywana umowa. Podanie danych wynika także z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa lub jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Banku. W zakresie, w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Pamiętaj, że masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Bank nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, czyli na podstawie automatycznej analizy danych.

Obowiązek informacyjny PLUS BANK S.A. wobec pracowników, współpracowników, praktykantów, kandydatów do pracy.

Zapoznałem/zapoznałam się
Drogi użytkowniku
Na stronie internetowej PLUS BANK S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Stanów Zjednoczonych 61A, 04-028 Warszawa, pliki cookies (ciasteczka) używane są w celu zarządzania danymi użytkowników, uwierzytelnianiem, nawigacją oraz innymi funkcjami niezbędnymi do prawidłowego jej funkcjonowania, opisanymi szczegółowo w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisach internetowych PLUS BANK S.A. W programie służącym do przeglądania stron internetowych (przeglądarce internetowej np. Firefox, Chrome, Internet Explorer lub innej) w dowolnym momencie można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, w tym wyłączyć obsługę plików cookies. Pamiętaj, że zmiana ta może spowodować brak dostępu do niektórych funkcji Serwisu.

Użytkownik, który jedynie przegląda Serwis i zapoznaje się z treściami ogólnodostępnymi, nie musi informować nas o swojej tożsamości. Niemniej jednak należy mieć na uwadze, że za dane osobowe mogą zostać uznane także dane zawarte w plikach cookies, jeśli możliwe jest ich pośrednie lub bezpośrednie powiązanie z osobą fizyczną. Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych w szerszym zakresie może mieć miejsce w związku z korzystaniem przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną w Serwisie (np. w celu skorzystania z formularza kontaktowego, złożeniem wniosku dotyczącego produktu bankowego, wyrażenia zgody na przetwarzania danych osobowych gdy nie jesteś Klientem Banku itp.). Podanie danych osobowych jest również niezbędne do korzystania z konta w bankowości elektronicznej. Informujemy, że nie jest możliwe anonimowe korzystanie z usług, dostępnych w niepublicznej części Serwisu, związanych z korzystaniem z bankowości elektronicznej (dostęp do konta).
Przejdź do serwisu